קול קורא לקבלת התייחסות הציבור למתווה מדורג של
רישוי ורגולציה מידתית לגופים חוץ בנקאיים
לשם הגברת התחרות במערכת הבנקאית
בשבוע שעבר פרסם הפיקוח על הבנקים קול קורא לקבלת התייחסות הציבור למתווה מדורג של רישוי ורגולציה מידתית לגופים חוץ בנקאיים לשם הגברת התחרות במערכת הבנקאית ("המתווה המדורג"). 
המתווה המדורג הוא צעד משלים לפעולות שננקטו עד כה על-ידי בנק ישראל להגברת התחרות במערכת הבנקאית ולעידוד שחקנים חדשים באמצעות הסרת חסמים רגולטוריים. לשם גיבוש המתווה המדורג, הקים בנק ישראל צוות בראשות המפקח על הבנקים ("הצוות"). מטרתו של הצוות הוא לאתר חסמי כניסה נוספים ולגבש מתווה מדורג שיאפשר לגופים חוץ בנקאיים קיימים, לרבות חברות כרטיסי אשראי, לקבל רישיון תאגיד בנקאי שמכוחו יוכלו לגייס פיקדונות מהציבור ולהעמיד מתוכם אשראי (פעילות אשר מותרת היום לתאגידים בנקאיים בלבד).

המתווה המדורג המוצע 
במסגרת הקול הקורא מוצע לקבוע שלוש מדרגות של רישיון בנקאי: 
  • רישיון מוסד כספי - מוצע כי רישיון זה יאפשר למוסד כספי לקבל פיקדונות, ללא ניהול חשבונות עו"ש, ולהעמיד מתוכם אשראי. בהתאמה, מוצע כי מוסד כספי זה יהיה פטור מהחקיקה הבנקאית הרלוונטית לניהול חשבונות עו"ש. 
  • רישיון בנק בסיסי - מוצע כי רישיון זה יאפשר לבעל הרישיון בנוסף לקבלת פיקדונות והעמדת אשראי מתוכם, גם לנהל חשבונות עו"ש ולהעמיד מתוכם אשראי.
למדרגה זו ישתייך תאגיד בנקאי שעונה על שני התנאים הבאים במצטבר: (1) פעילותו אינה מורכבת, כהגדרת המונח בהוראת ניהול בנקאי תקין מס' 480 ¹; (2) שווי נכסיו אינו עולה על 5% מנכסי המערכת הבנקאית.
  • רישיון בנק מורחב - מוצע שלמדרגה זו ישתייך תאגיד בנקאי בעל רישיון בנק שאינו עונה על הגדרות "מוסד כספי" ו"בנק בסיסי".

התאמות מוצעות בחקיקה וברגולציה הקיימת 
במסגרת המתווה המדורג, ייבחן הצורך בביצוע התאמות בחקיקה וברגולציה לשם מתן גמישות גבוהה יותר בניהול הפעילות הבנקאית לתאגידים בעלי רישיונות מוסד כספי או בנק בסיסי, בהתאם לאופי פעילותם המצומצם. בין היתר בהתייחס לסוגיות הבאות: עלויות רגולטוריות (שאינן מביאות היום בחשבון את סוג והיקף פעילותם של הבנקים); מתן הקלות נוספות מעבר לאלה הקיימות היום בהוראת ניהול בנקאי תקין מס' 480 לתאגיד בנקאי חדש; תיקון החוק כך שתורחב רשימת העיסוקים המותרים לתאגיד בנקאי, במיוחד לבעלי רישיון מוסד כספי או מוסד בסיסי².  

סוגיות להתייעצות עם הציבור
הצוות מבקש להתייעץ ולשמוע את עמדת הציבור בנוגע לסוגיות הבאות:
  • יתרונותיו וחסרונותיו של המתווה המדורג המוצע, וכן הצעת חלופות נוספות למתווה זה.
  • החסמים העיקריים, רגולטוריים ושאינם רגולטוריים, שיכולים למנוע מגוף חוץ בנקאי, לרבות חברת כרטיסי אשראי, להגיש בקשה לקבלת רישיון בהתאם למתווה המוצע, לרבות התאמת החקיקה, הרגולציה, מבנה השליטה, רשימת העיסוקים והפעולות המותרות לתאגיד בנקאי בהשוואה לגופים החוץ בנקאיים ונגישות למידע ואמצעים טכנולוגיים.
  • הצעות לצמצום הסיכונים הנובעים ממתן רישיון בנק לגופים חוץ בנקאיים בשליטת תאגידי החזקה השולטים בגופים מוסדיים, ובכלל זה: הגברת הריכוזיות, הגברת קשרי הגומלין בין המערכת הבנקאית לבין הגופים המוסדיים, מניעת ניגודי עניינים ועוד. 

ניתן להגיש התייחסות לקול הקורא עד ליום 31 במרץ 2024.
¹"פעילות שאינה מורכבת" היא פעילות המותרת לבנק, ובלבד ש: (1) מתן אשראי לא יכלול אלא אשראי קמעונאי ואשראי לעסקים קטנים; (2) פעילות בתיק למסחר לא תעלה על הסף שנקבע לעסקי התיק למסחר בסעיף 683(ii ) להוראה 208. לעניין זה - "עסק קטן" - עסק זעיר או קטן כמוגדר בסעיף 79(א)(5)להוראות הדיווח לציבור של המפקח על הבנקים מספר 634. 
²מוסבר כי תיקון זה מתבקש גם לנוכח הארביטראז' הרגולטורי הקיים בין רשימת העיסוקים המותרים לבנקים לבין הפעילות המותרת לגופים חוץ בנקאיים, לרבות חברות כרטיסי אשראי, כך שעיסוקיהם הנוכחיים (שעשויים להיות רחבים מהמותר כיום לבנק) לא ייפגעו. 
הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי.
עופר חנוך<br> ראש מחלקת בנקאות ופיננסים
עידו עמיר<br> שותף, מחלקת בנקאות ופיננסים
יגאל בנימיני<br> שותף, מחלקת בנקאות ופיננסים
שני גלנט פרנקפורט<br> שותפה, מחלקת בנקאות ופיננסים
משרדנו הקים פורטל לעדכונים שוטפים בנושאים משפטיים
והתמודדות עסקית בעקבות המצב
להצטרפות לרשימת הדיוור לקבלת עדכונים ומידע על אירועים - לחצ/י כאן 
מגדל אלקטרה, יגאל אלון 98, תל אביב 6789141
המגדל העגול, מרכז עזריאלי 1, תל אביב 6701101 
Mittelstrasse 14, 8008 Zurich, Switzerland

 

נשלח באמצעות smoove פלטפורמת שיווק