מלחמת חרבות ברזל

עדכון מתווי פיצויים והטבות מס - ינואר 2024
תביעות לפיצויים בגין נזק עקיף מלחמת חרבות ברזל מתווה כלל ארצי עבור החודשים נובמבר-דצמבר 2023
בהמשך לעדכון מטעמנו מיום 4 בינואר 2024 בקשר עם הארכת מתווה הפיצויים לעסקים בכל הארץ עד לסוף חודש דצמבר 2023, אנו מבקשים להביא לידיעתכם כי ביום 22 בינואר 2024, נפתחה המערכת להגשת תביעות לפיצויים בגין נזק עקיף בשל מלחמת חרבות ברזל עבור חודשים נובמבר-דצמבר 2023.
בנוסף, נעדכן כי פורסמו ברשומות תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (הארכת התקופה הקובעת וקביעת תיאומים), התשפ"ד-2024, במסגרתן התקופה הקובעת הוארכה עד ליום 31 בדצמבר 2023 ("תקנות הארכת התקופה הקובעת").
בהתאם לתקנות הארכת התקופה הקובעת, יכולים להגיש תביעה לפיצויים עוסקים שמחזור עסקאותיהם בשנת הבסיס, שנת 2022, הוא מעל 12 אלף ₪ ועד 400 מיליון ₪, ובהתקיים ירידה במחזור העסקאות בשיעור מינימלי של 25 אחוזים בין תקופת הזכאות שהינה חודשים נובמבר-דצמבר 2023 לעומת תקופת הבסיס בחודשים נובמבר-דצמבר 2022, וזאת גם עבור עסקים המדווחים למע"מ בדיווח חד-חודשי וגם לעסקים המדווחים דו-חודשי. נבהיר כי זה הוא הכלל אולם יש עסקים לגביהם נקבעה תקופת בסיס שונה כגון עסקים חדשים, עסקים המדווחים בסיס מזומן, קבלני ביצוע ועוד.
נזכיר, כי בדומה לחל לגבי תקופת הזכאות אוקטובר 2023, גם בנוגע לתקופת הזכאות נובמבר-דצמבר 2023 יפוצו עסקים שמחזור עסקאותיהם בשנה נע בין 12,000 ₪ עד 300,000 ₪ בסכום קבוע בהתאם לשיעור הירידה במחזור עסקאותיהם. כן בהתאם, עסקים שמחזור העסקים שלהם נע בין 300,000 ₪ עד 400 מיליון ₪ בשנה יפוצו בסכום המורכב ממרכיב פיצוי בגין התשומות המוכפל במקדם הנע בין 7 אחוזים ל-22 אחוזים בהתאם לשיעור הירידה במחזור העסקאות (תוך שלענפים מסוימים נקבע מקדם שונה קבוע), ומרכיב פיצוי בגין השכר ששולם הכולל החזר בשיעור 75% מהוצאות השכר ששולמו ובמכפלת שיעור ירידת המחזורים, בהתאם להוראות החוק וכפוף לתקרות הפיצויים שנקבעו בו בהתאם למאפייני העסק, כפי שפירטנו בהרחבה בעדכון לקוחות מיום 12 בנובמבר 2023.
נזכיר כי המועד האחרון להגשת התביעה לתקופת זכאות אוקטובר 2023, הינו עד ליום 19 בפברואר 2024.
עבור תקופת זכאות נובמבר- דצמבר 2023, המועד האחרון להגשת התביעה הינו עד ליום 15 באפריל 2024.
להודעת רשות המסים ולהגשת התביעה לפיצויים לחצ/י כאן
תביעות לפיצויים בגין נזק עקיף מלחמת חרבות ברזל למתווה האזור המיוחד עבור החודשים נובמבר ודצמבר 2023
בהמשך לעדכון מיום 4 בינואר 2024, ובנוסף למתווה הפיצויים שנקבע לעסקים בכל הארץ כמפורט לעיל, נעדכן כי לאחר דיונים ארוכים בכנסת, בהם השתתפו נציגים ממשרדנו, ביום 28 בינואר 2024 פורסמו ברשומות תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (חרבות ברזל) (הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשפ"ד-2024 ("התיקון"). בהתאם לתיקון, נוספו תקופות זכאות לפיצויים, ליישובים באזור המיוחד, עבור חודשים נובמבר ודצמבר 2023, בהתאם לאזור היישוב, כפי שיפורט להלן.
עבור יישובי הצפון המצויים בקו העימות וברמת הגולן, המנויים בתוספת הרביעית לתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (חרבות ברזל) (הוראת שעה), התשפ"ד-2023 ("תקנות הוראת השעה"), נוספה תקופת זכאות לפיצוי באופן מלא עבור חודשים נובמבר ודצמבר 2023, תוך שהמענק יחושב באופן דו-חודשי עבור שני חודשים אלו, בהתאם למסלול, וכך גם באשר לתקרת הפיצוי אשר תוכפל בהתאם. יצוין, כי במסגרת התיקון נוספה הגדרת "אזור שנפגע בחודש דצמבר" אשר כוללת בנוסף ליישובים המנויים בתוספת הרביעית לתקנות הוראת השעה, גם יישובים שפונו לפי החלטות הממשלה. בנוסף, הוראות אלו חלות גם על יישובי הדרום אשר נמנו ברשימת יישובי הספר ערב פרסום תקנות הוראת השעה. יובהר, כי כאמור לעיל, יישובים אלו אשר ערב המלחמה הוגדרו כיישובי ספר, זכאים לצד הזכאות לפיצוי ב'מסלולים הירוקים' המעוגנים בתקנות הוראת השעה, גם לפיצוי ב'מסלול האדום' מכוח תקנות מס רכוש וקרן פיצויים, התשל"ג-1973.
באשר ליתר יישובי הדרום אשר נמנו באזור המיוחד בתקנות הוראת השעה עבור תקופת הזכאות אוקטובר 2023 (אך אינם נכללים ברשימת יישובי הספר בדרך קבע), נקבע בתיקון מתווה פיצוי מצומצם יותר, נוכח השוני במציאות הביטחונית באזורים אלו בחודשים נובמבר ודצמבר 2023, ובהתאם לנסיבות המלחמה כפי שהתהוו. כך, נקבע בתקנות כי עבור עוסקים אלו תינתן הזכאות לפיצוי המוגדל עבור חודש נובמבר 2023 בלבד. לצד זאת, בשל הקושי במתן פיצוי המתבסס על הנזקים שאירעו בחודש נובמבר בלבד בשל עוסקים רבים המדווחים על המחזורים שלהם על בסיס נתונים דו-חודשיים (נובמבר-דצמבר) ובשל העובדה שמתווה הפיצויים שניתן בכל הארץ ניתן לחודשים נובמבר-דצמבר 2023 כמובא לעיל, נקבע בתיקון כי עבור עסקים אלו יחושב הפיצוי על בסיס נתונים דו-חודשיים, אולם יוכפל במקדם בשיעור של 0.75. מקדם זה, כך נקבע בתיקון, משקף למעשה את הבחירה ליתן פיצוי מלא עבור חודש נובמבר 2023, בתוספת פיצוי מותאם לחודש דצמבר 2023. נציין כי בטיוטת התקנות הוצע כי המקדם יעמוד על 0.61, ולאחר דיונים ממושכים בוועדת הכספים, נקבע כי מקדם זה יעמוד בסופו של דבר כאמור לעיל על 0.75.
בנוסף, על מנת להתאים את תקרת הפיצוי לתקופות הזכאות עבור יישובי האזור המיוחד בדרום הארץ שאינם יישובי ספר, נקבע בתיקון כי יוסף לתקרת הזכאות לחודש נובמבר 2023 (שתעמוד על סך של כ-2.5 מיליון ₪), סכום נוסף (לחודש דצמבר) בגובה התקרה לפיצוי שהייתה נקבעת לאותו עוסק לפי המתווה הכלל ארצי המעוגן בהוראת השעה בחוק הסיוע (קרי תוספת בטווח שבין 600 אלף ₪ ועד 1.2 מיליון ₪, בהתאם למחזור העסקאות).
באשר לעסקים חקלאיים, נציין כי בתיקון נקבעו התאמות גם למסלול החקלאות, תוך שנקבע כי במסלול חקלאות עבור יישובים באזור המיוחד שנפגעו בחודש דצמבר 2023, תוענק זכאות לפיצוי עבור חודשים נובמבר-דצמבר 2023, בהתאם לחישוב המבוסס על מספר העובדים כמפורט בתקנות הוראת השעה או בהתאם לנזק הממשי שנגרם, לפי בחירת הניזוק, זאת עד לתקרה מקסימלית בגובה 3 מיליון ₪ עבור כל אחד מהחודשים נובמבר ודצמבר 2023, כך שבסך הכולל עומדת תקרת הזכאות לפיצוי מקסימלי עבור כלל תקופות הזכאות בגין המלחמה על סך של 9 מיליון ₪.
מנגד, במסלול חקלאות עבור ישובים באזור המיוחד שאינם נכללים ברשימת הישובים שנפגעו בחודש דצמבר, תוענק זכאות לפיצוי מלא עבור חודש נובמבר 2023 בלבד – תוך שהפיצוי יחושב על בסיס על אובדן התפוקה לעובדים כמפורט בתקנות הוראת השעה, עד לתקרה מקסימלית לפיצוי של 3 מיליון ₪, בתוספת סכום נוסף (עבור חודש דצמבר 2023) שיכול להגיע עד לגובה תקרה לפיצוי שהייתה נקבעת לאותו עוסק לפי המתווה הכלל ארצי המעוגן בהוראת השעה בחוק הסיוע (קרי תוספת בטווח שבין 600 אלף ₪ ועד 1.2 מיליון ₪, בהתאם למחזור העסקאות).
יודגש כי גם לתקופה נובמבר-דצמבר 2023 יתר תנאי הזכאות, כפי שנקבעו בתקנות הוראת השעה, עומדים בתוקפם. לרבות, בין היתר, התנאי המקדים להגשת תביעה הגשת דו"חות תקופתיים למע"מ לחודשים נובמבר-דצמבר 2023 וניהול פנקסים כדין.
יובהר, כי ניזוק הזכאי להגיש תביעה לפיצויים מכוח תקנות הוראת השעה, זכאי, ככל שהדבר כדאי עבורו, להגיש תביעה מכוח חוק הסיוע.
טרם סיום חלק זה נבקש עוד לעדכן, כי במסגרת התיקון הובהר כי הזכאות לפיצוי נפרד עבור עוסקים מכלל רחבי הארץ בגין שכר ששולם לעובדים שנעדרו ממקום העבודה עקב החלטת הממשלה על פינוי היישוב בהם הם מתגוררים – תוארך עד ליום ההחלטה על סיום הפינוי.
עוד נזכיר בהקשר זה, כי בהתאם לפרסומים מטעם גורמים בקרן הפיצויים ברשות המיסים, לרבות במפגש בו לקחנו חלק, נמסר כי בהמשך צפויה להיפתח אפשרות להגשת הבקשה לפיצוי בגין השכר ששולם לעובדים שפונו ונעדרו כאמור לעיל, תוך שיערכו במידת הצורך התאמות לסכום הפיצוי שהתקבל בגין השכר ששולם במסגרת חישוב הזכאות לפיצויים במתווים השונים של העסק.
להודעת רשות המסים ולהגשת הבקשה לפיצוי באזור המיוחד לחצ/י כאן
לתיקון התקנות לחצ/י כאן
מתווה פיצויים ייעודי למגדלים בענף ההטלה (לולנים)
בהתאם למתווה שגובש על ידי רשות המסים ומשרד החקלאות, לולנים בענף ההטלה יקבלו פיצוי בהתאם לגיל הלהקה וגודלה. בהתאם למתווה, לולנים אשר נמצאים ביישובי ספר, 0 -9 ק"מ מגבול מדינת לבנון או 0-4 ק"מ מגבול רצועת עזה, יוכלו להגיש בקשה לפיצוי כתחליף למסלול ה"אדום" הקבוע בחוק, באמצעות מסלול מהיר או מסלול פיצוי, בהתאם לסוג הנזק. המתווה שסוכם כולל פיצוי על ארבעה מרכיבי נזק: נזק ישיר ללהקת המטילות, תוספת מאמץ להקטנת הנזק, ירידה בתפוקה ומניעת סובסידיה במסגרת חוק הגליל, תשמ"ח-1988.
להודעת רשות המסים המלאה לחצ/י כאן
מתן הטבת מס בגין תושבות ביישוב מוטב לשנת 2024 ופרסום ישובים מוטבים לשנת 2024
ביום 9 בינואר 2024, פורסמה הנחיה של פזית קליימן, רו"ח, סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת, לפיה תושב יישוב מוטב שהיה זכאי להטבת מס בשנת 2023 בהתאם להוראות סעיף 11 לפקודת מס הכנסה, ושנאלץ לעזוב את היישוב בו התגורר בהתאם להחלטות הממשלה לפינוי, יהיה זכאי להטבת המס גם בשנת 2024, ובלבד שהצהיר בפני מעסיקו שהינו תושב היישוב המוטב שפונה ואין לו מרכז חיים קבוע ביישוב אחר. יודגש כי לעניין זה, מגורים זמניים כמפונים עד חזרה ליישוב המוטב לא ייחשבו למרכז חיים קבוע.
להודעת סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת המלאה לחצ/י כאן
עוד נעדכן, כי פורסמה על ידי רשות המסים רשימת ישובים מוטבים לשנת 2024 עם ניקוד.
לרשימת היישובים המוטבים לחצ/י כאן
הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי.
מחר (31.1.24) בשעה 11:00
נקיים וובינר בנושא
סקירה מקיפה של כל מתווי הפיצויים והמענקים, לוחות הזמנים, דגשים חשובים, והמלצות ועדכונים שוטפים במע"מ

לאחר שהושלמה החקיקה של כל מתווי הפיצויים גם לחודשים נובמבר-דצמבר 2023 ונפתחו המערכות לדיווח, בוובינר הקרוב, תינתן סקירה מקיפה של כל מתווי הפיצויים והמענקים, לוחות הזמנים, דגשים חשובים והמלצות.
בנוסף, נדבר על חוק ההסדרים, תיקוני חקיקה מוצעים ועדכונים, מודל "חשבונית ישראל" והחזרי מע"מ בגין חובות אבודים בעסקאות עם הרשות הפלסטינית.

בכל שאלה, ניתן לפנות ל:
ירון סבר<br> ראש מחלקת מיסים (משותף)
 
אורן בירן<br> ראש מחלקת מיסים (משותף)
 
ליאת פייג-נויבירט<br>ראש תחום מע"מ ומס רכוש, מחלקת מיסים
 
לרשותכם בכל שאלה
בנוגע למלחמת חרבות ברזל
 
שימו לב - משרדנו הקים פורטל לעדכונים שוטפים בנושאים משפטיים והתמודדות עסקית בעקבות המצב
להצטרפות לרשימת הדיוור לקבלת עדכונים ומידע על אירועים -לחצ/י כאן 
מגדל אלקטרה, יגאל אלון 98, תל אביב 6789141
המגדל העגול, מרכז עזריאלי 1, תל אביב 6701101 
Mittelstrasse 14, 8008 Zurich, Switzerland

 

נשלח באמצעות smoove פלטפורמת שיווק