מלחמת חרבות ברזל

עדכון מתווי פיצויים לעסקים
ויישום חוק הארכת תקופות – ינואר 2024
הארכת מתווה הפיצויים לעסקים בכל הארץ עד לסוף דצמבר 2023

בהמשך לעדכון מיום 14 בדצמבר 2023 בקשר עם טיוטת תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (הארכת התקופה הקובעת), התשפ"ד-2023 ("טיוטת תקנות הארכת התקופה הקובעת") לעניין הארכת תקופות הזכאות לפיצויים במתווה הכלל ארצי מכוח חוק התכנית לסיוע כלכלי (הוראת שעה – חרבות ברזל), התשפ"ד-2023 ("חוק הסיוע") גם לחודש דצמבר 2023, אנו מבקשים להביא לידיעתכם כי ועדת הכספים אישרה את טיוטת תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (הארכת התקופה הקובעת), התשפ"ד-2023.

בהתאם לתקנות שאושרו, לאור הימשכות מלחמת "חרבות ברזל" והמשך הפגיעה בעסקים, קרן הפיצויים - מס רכוש תפצה עסקים בכל רחבי הארץ בגין ירידת המחזורים גם בחודשים נובמבר-דצמבר 2023, בדומה למתווה הפיצויים בחודש אוקטובר 2023. שימת הלב, הפיצוי יינתן עבור חודשיים ולכן סכומי הפיצויים יוכפלו.

תנאי הזכאות לפיצויים כוללים עסקים שמחזור הפעילות שלהם הוא מעל 12 אלף ₪ ועד 400 מיליון ₪, וחוו ירידה במחזור של מעל 25 אחוזים בדיווחים בתקופת הזכאות שהינה חודשים נובמבר-דצמבר 2023 לעומת תקופת הבסיס בחודשים נובמבר-דצמבר 2022. כך שגם עסקים המדווחים למע"מ בדיווח חד-חודשי וגם לעסקים המדווחים דו-חודשי, תחושב ירידת המחזורים על בסיס השוואת מחזור העסקאות המצטבר בדיווחים לחודשים נובמבר ודצמבר 2023 למחזור העסקאות המצטבר בדיווחים לחודשים נובמבר ודצמבר 2022.

בדומה למתווה הפיצויים לחודש אוקטובר 2023, עסקים שמחזור עסקאותיהם בשנה נע בין 12,000 ₪ עד 300,000 ₪, יפוצו בסכום קבוע בהתאם לשיעור הירידה במחזור עסקאותיהם. עסקים שמחזור העסקים שלהם נע בין 300,000 ₪ עד 400 מיליון ₪ בשנה יפוצו בסכום המורכב מהחזר תשומות (החזר הוצאות) בין 7 אחוזים ל-22 אחוזים בהלימה לשיעור הירידה במחזור עסקאותיהם (לענפים מסוימים נקבע מתווה שונה), ומהחזר של 75% מהוצאות השכר ביחס לגובה הפגיעה, ובכפוף לתקרות שנקבעו בחוק.

יודגש, כי יתר תנאי הזכאות, כפי שפורסמו במזכרנו מיום 12 בנובמבר 2023, יוסיפו לחול, לרבות לעניין תקרת מחזור הפעילות השנתי כתנאי לזכאות, קרי 400 מיליון ש"ח.

המערכת להגשת תביעות מקוונות צפויה להיפתח בעוד כעשרה ימים, ב-15 בינואר 2024, ויהיה ניתן להגיש תביעות מקוונות למענק עד לסוף תקופה של 90 יום ממועד פתיחת המערכת.

לפרסום ועדת הכספים לחצ/י כאן
להודעת רשות המסים לחצ/י כאן
לטיוטת התקנות לחצ/י כאן
טיוטת התקנות למתווה פיצויים באזורים מיוחדים

בנוסף למתווה הפיצוי שנקבע לעסקים בכל הארץ כמפורט לעיל, שר האוצר מכוח סמכותו לפי סעיף 36 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-1961, התקין את תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (חרבות ברזל) (הוראת שעה), התשפ"ד-2023 ("תקנות הוראת השעה"), בהן נקבע פיצוי מוגדל לאזורים שנפגעו מהמצב הבטחוני באופן מיוחד וממושך ("האזור המיוחד").

בהמשך לתקנות הוראת השעה, נעדכן כי ביום 3 בינואר 2024 פורסמה טיוטת תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (חרבות ברזל) (הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשפ"ד-2024 ("טיוטת התקנות"), בה מוצע להאריך את תקופת הזכאות לפיצויים, ליישובים באזור המיוחד, עד לסוף חודש נובמבר או דצמבר, בהתאם לאזור היישוב, כפי שיפורט להלן.

על פי טיוטת התקנות, עבור יישובי הצפון המצויים בקו העימות וברמת הגולן, מוצע להאריך את תקופת הזכאות לפיצוי מכוח תקנות הוראת השעה, באופן מלא לחודשים נובמבר ודצמבר 2023, תוך שהמענק יחושב באופן דו חודשי עבור שני חודשים אלו, בהתאם למסלול, וכך גם באשר לתקרת הפיצוי אשר תוכפל בהתאם. הארכה זו תחול גם על יישובי הדרום אשר נמנו ברשימת יישובי הספר ערב פרסום תקנות הוראת השעה. יובהר, כי יישובי הספר המצויים באזור עוטף עזה, אשר זכאים כידוע לפיצוי ב'מסלול האדום', יוכלו לדרוש פיצוי גם ב'מסלולים הירוקים' המעוגנים בתקנות הוראת השעה, תוך קבלת טיפול מהיר יותר.

באשר ליתר יישובי הדרום אשר נמנו באזור המיוחד בתקנות הוראת השעה עבור תקופת הזכאות אוקטובר 2023 (אך אינם נכללים ברשימת יישובי הספר בדרך קבע), מוצע בטיוטת התקנות מתווה פיצוי שונה לנוכח השוני במידת הפגיעה השונה שנגרמה בכל חודש, קרי בחודש נובמבר ובחודש דצמבר 2023, בהתאם לנסיבות המלחמה כפי שהתהוו. כך, מוצע בטיוטת התקנות כי עבור עוסקים אלו תינתן הזכאות לפיצוי המוגדל עבור חודש נובמבר 2023 בלבד. לצד זאת, בשל הקושי במתן פיצוי המתבסס על הנזקים שאירעו בחודש נובמבר בלבד בשל עוסקים רבים המדווחים על המחזורים שלהם על בסיס נתונים דו-חודשיים (נובמבר-דצמבר) ובשל העובדה שמתווה הפיצויים שניתן בכל הארץ ניתן לחודשים נובמבר-דצמבר כמובא לעיל, מוצע בטיוטת התקנות מסלול חליפי, תוך הכפלת סכום הפיצוי על פי הנוסחה במקדם המותאם לשוני בין הפגיעות בחודשים השונים כאמור – אשר יעמוד על 0.61. מקדם זה, כך קובעת טיוטת התקנות, משקף למעשה את הבחירה ליתן פיצוי מלא עבור חודש נובמבר (ומכאן רכיב ה-0.5 במקדם שנקבע), בתוספת פיצוי מותאם לחודש דצמבר (הכלול ברכיב 0.11 במקדם שנקבע). על מנת להתאים את תקרת הפיצוי למתווה זה עבור יישובי האזור המיוחד שאינם יישובי ספר, מוצע בטיוטת התקנות כי תוסף לתקרת הזכאות לחודש נובמבר (כ-2.5 מיליון ₪) גם סכום התקרה לפיצוי שהייתה נקבעת לאותו עוסק לפי המתווה הכלל ארצי בחוק הסיוע (קרי תוספת בטווח שבין 600 אלף ₪ ועד 1.2 מיליון ₪, בהתאם למחזור העסקאות). יודגש כי גם לעניין טיוטת התקנות, יתר תנאי הזכאות, כפי שנקבעו בתקנות הוראת השעה, עומדים בתוקפם. לרבות, בין היתר, התנאי המקדים להגשת תביעה לעניין הגשת דו"חות תקופתיים למע"מ לחודשים נובמבר-דצמבר 2023 וניהול פנקסים כדין.

יובהר, כי ניזוק הזכאי להגיש תביעה לפיצויים מכוח תקנות הוראת השעה, זכאי, ככל שהדבר כדאי עבורו, להגיש תביעה מכוח חוק הסיוע.

נמשיך ונעדכן בנושא לאחר הדיונים בוועדת הכספים.
לטיוטת התקנות לחצ/י כאן.
טיוטת הודעה על הוספת יישובי ספר לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א- 1961

בהתאם להוראות חוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-1961, וכן התקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף), התשל"ג-1973 ("התקנות העיקריות"), זכאים עוסקים המצויים ביישובי הספר ("יישובי הספר"), כפי שאלו הוגדרו בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות, בפיצוי מלא בגין נזק עקיף שנגרם בפועל.

בעקבות החלטת ממשלה מס' 988 מיום 23 באוקטובר 2023, וההחלטה על פינוי של היישובים בני נצרים, ברור חיל, דורות, נווה וצוחר ולהשלכת הפינוי האמור על פעילותם הכלכלית, מוצע להוסיף את היישובים האמורים לרשימת יישובי הספר, בהוראת שעה, וזאת החל מיום ה-7 לאוקטובר 2023 עד לסיום תקופת הפינוי לפי החלטת ממשלה מספר 988 מיום 23 באוקטובר 2023 והחלטת הממשלה המאריכה אותה.
הוספת היישובים האמורים לרשימת יישובי הספר משמעותה היא כי עוסקים ביישובים אלו זכאים להגיש תביעה גם מכוח המסלול האדום המעוגן בתקנות העיקריות, בגינו ניתן פיצוי מלא בשל הנזק בפועל כאמור לעיל.

לטיוטת ההודעה בדבר הוספת יישובי ספר לחצ/י כאן.
יישום חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה - חרבות ברזל) (הליכי מס ומענקי סיוע) התשפ"ד- 2023

בשל המצב המלחמתי והקושי בקיום שגרה רגילה, לרבות עמידה בזמנים הקבועים בחיקוק, ביום 28 בנובמבר 2023 פורסם ברשומות חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה - חרבות ברזל) (הליכי מס ומענקי סיוע) התשפ"ד- 2023 (לחוק לחצ/י כאן), במסגרתו אושרה דחיית מועדים מסוימים לביצוע פעולות הקבועים בפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א- 1961 ובחוקים נוספים.
במסגרת החוק הוגדרה "התקופה הקובעת" אשר מתחילה ביום 7 באוקטובר 2023 למשך 3 חודשים, כך שהיום האחרון לביצוע פעולה יידחה ב-3 חודשים, לגבי מועדים אשר מועד תחילת ביצוע הפעולה, כמפורט בחוק, חל לפני תום "התקופה הקובעת", ומועד סיום ביצוע הפעולה, חל במהלך "התקופה הקובעת" או בחודשיים שלאחריה – עד ליום 7 במרץ 2024.
בהמשך לפרסום החוק ברשומות, רשות המסים פרסמה הנחיות בנושא ביום 2 בינואר 2024, את הוראת ביצוע מס הכנסה 1/2024; הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 1/2024 והנחיות יישום לעניין חוק מס ערך מוסף, התשל"ו- 1975 ("חוק מע"מ").

בכל הנוגע להליכים המתנהלים בבתי המשפט והמועדים להגשת ערעורי מס ותביעות משפטיות, ניתנו הארכות כלליות על-ידי שר המשפטים, אשר התפרסמו מעת לעת.
לפרסומי רשות המסים לחצ/י כאן.
הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי.
בכל שאלה, ניתן לפנות ל:
ירון סבר<br> ראש מחלקת מיסים (משותף)
 
אורן בירן<br> ראש מחלקת מיסים (משותף)
 
ליאת פייג-נויבירט<br>ראש תחום מע"מ ומס רכוש, מחלקת מיסים
 
לרשותכם בכל שאלה
בנוגע למלחמת חרבות ברזל
 
שימו לב - משרדנו הקים פורטל לעדכונים שוטפים בנושאים משפטיים והתמודדות עסקית בעקבות המצב
להצטרפות לרשימת הדיוור לקבלת עדכונים ומידע על אירועים -לחצ/י כאן 
מגדל אלקטרה, יגאל אלון 98, תל אביב 6789141
המגדל העגול, מרכז עזריאלי 1, תל אביב 6701101 
Mittelstrasse 14, 8008 Zurich, Switzerland

 

נשלח באמצעות smoove פלטפורמת שיווק