חרבות ברזל 

תזכיר חוק לעידוד פעילות בשוק ההון

נבקש לעדכנכם כי ביום 1 בינואר 2024, פורסם להערות הציבור תזכיר חוק לעידוד פעילות בשוק ההון (תיקוני חקיקה), התשפ"ד-2023.

נוכח העלויות המשמעותיות הצפויות בעקבות ניהול מלחמת חרבות ברזל, מוצעים בתזכיר החוק תיקוני חקיקה שונים במטרה לעודד את הפעילות בשוק ההון, לגוון את אפיקי ההשקעה והמימון וכן, לשכלל את שוק ההון. תיקוני החקיקה המוצעים מתייחסים למספר נושאים שנבחנו על-ידי רשות ניירות ערך ("הרשות") בשנים האחרונות, וזאת במסגרת חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"); חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994; וחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 ("חוק הייעוץ").

להלן עיקרי התיקונים המוצעים בתזכיר החוק:
  1. הרחבת השימוש במכשיר הנע"מים (ניירות ערך מסחריים) למימון פעילותם של תאגידים – מוצע לאפשר להאריך את תקופת הפירעון של נע"מים, המוגבלת לעד שנה אחת בלבד כיום, לתקופות נוספות שלא יעלו על שנה כל אחת, ובסה"כ לתקופה מרבית של עד חמש שנים, והכל בהתאם לכללים שייקבעו על-ידי הרשות (העתידים לכלול התייחסות לדיווחים שידרשו טרם הארכת תקופת הפירעון, וכן חובה לפדות את ניירות הערך המסחריים של מי שהודיע כי אין ברצונו להאריך את תקופתם). מתן האפשרות להארכה כאמור תפחית את עלויות הגיוס ותצמצם את לוחות הזמנים הנדרשים להנפקת המכשיר ומחזורו מדי שנה.
  2. הרחבת האפשרות לרישום למסחר של חברות רישום כפול בבורסה בישראל – מוצע להחריג תאגידי חוץ (שהתאגדו בישראל וניירות הערך שלהם רשומים למסחר בבורסה בחו"ל (כמשמעה בחוק ניירות ערך)) מהוראות סעיף 46ב לחוק ניירות ערך, אשר מתנה רישום לראשונה למסחר בבורסה בישראל של מניות או ניירות ערך המירים למניות בכך שבהון המניות של החברה יהיה סוג מניות אחד, המקנה זכויות הצבעה שוות¹. בכך יתאפשר גם לחברות שבהון המניות שלהן כמה סוגי מניות (המקנות זכויות הצבעה שונות) להירשם למסחר בישראל כחברות דואליות, כאשר הבורסה תרשום למסחר את סוג המניה שמחזור המסחר שלו בבורסה בחו"ל ב-12 החודשים שקדמו לרישום, הוא הגבוה ביותר מבין מחזורי המסחר של כלל סוגי המניות של תאגיד החוץ הנסחרות בבורסה בחו"ל. 
  3. הקמת תשתית ליצירת קרנות נאמנות אלטרנטיביות – במטרה לגוון את אפשרויות המימון ומוצרי ההשקעה, מוצע להסמיך את הרשות לקבוע הוראות שיאפשרו את התשתית ליצירת סוג חדש של קרן נאמנות פתוחה בעלת מועדים קבועים לפדיון ("קרן השקעות פרטיות בנאמנות"). מנהל הקרן יהיה רשאי לקנות ולהחזיק במסגרתה גם בניירות ערך לא רשומים למסחר ובנכסים שאינם ניירות ערך ולבצע בה אסטרטגיות גידור. הרכב ופיזור הנכסים יהיה מותאם למועדי הפדיון על מנת לאפשר בהם נזילות. התנאים להשקעה כאמור ודרישות מקצועיות להבניית וניהול המוצר ייקבעו בהוראות על-ידי הרשות.
  4. הגברת העניין והפעילות בשוק ההון באמצעות פעילות של ייעוץ כלכלי, ובפרט אנליזות שיינתנו על-ידי בעלי רישיון או גורמים מפוקחים על-ידי הרשות – בין היתר, מוצע להגדיר מהו "ייעוץ השקעות כללי" (ייעוץ השקעות הניתן לציבור ושאינו מתייחס לנסיבות ונתונים של אדם מסוים או נחזה להיות כזה) ולקבוע לו מתווה הסדרה מותאם². לפי המוצע, הוראות חוק הייעוץ לא יחולו על פעילות ייעוץ כללי שניתנת על-ידי מי שעיסוקו אינו במתן שירות ללקוח בתחום הפיננסי, כגון שיח כללי ברשתות החברתיות, כל עוד אין לנותן הייעוץ הכללי עניין אישי או העדפה בקשר עם העסקה או הנכס הפיננסי או נייר הערך לגביו ניתן הייעוץ והוא אינו מקבל תמורה בקשר לייעוץ הכללי. הרשות תהיה רשאית לקבוע כללים אשר בהתקיימם ניתן יהיה לבצע ייעוץ השקעות כללי אף ללא התקיימות התנאים הנ"ל. בהתאם, מוצע גם להגדיר "שיווק השקעות כללי" כמתן ייעוץ השקעות כללי, כשלנותן השירות יש זיקה לנכס פיננסי. בין היתר, במסגרת זו, ניתן יהיה להסדיר ולשכלל את תחום האנליזות הנכלל בהגדרת "ייעוץ השקעות כללי" או "שיווק השקעות כללי", מקום בו האנליזות מפורסמות על-ידי חבר בורסה או חתם, כדי לאפשר פעילות זו במסגרת מפוקחת.

המועד האחרון לקבלת הערות הציבור לתזכיר החוק הינו 22 בינואר 2024.
לנוסח תזכיר החוק ודברי ההסבר הנלווים לחצ/י כאן.

ככל שתבקשו להעביר התייחסות להוראות תזכיר החוק, כולן או חלקן, הנכם מתבקשים להעביר את התייחסותכם לאיש הקשר שלכם במשרד, בהקדם הניתן ובמסגרת לוחות הזמנים האמורים.
[1] למעט חריגים של הנפקת מניות מדינה מיוחדות ומניות בכורה בתנאים מסוימים. 
[2] זאת חלף הפטור הקיים כיום מתחולת חוק הייעוץ, שעניינו פעילות של ייעוץ השקעות בכלי התקשורת,
אשר הינו בעל תחולה מצומצמת למדי.
כותבי המזכר: עוה"ד גור נאבל, הדר ציקינובסקי שהרבני והדס פוגוזליץ בר אל.
הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי.
 
לרשותכם בכל שאלה
בנוגע למלחמת חרבות ברזל
 
שימו לב - משרדנו הקים פורטל לעדכונים שוטפים בנושאים משפטיים
והתמודדות עסקית בעקבות המצב
להצטרפות לרשימת הדיוור לקבלת עידכונים ומידע על אירועים - לחצ/י כאן 
מגדל אלקטרה, יגאל אלון 98, תל אביב 6789141
המגדל העגול, מרכז עזריאלי 1, תל אביב 6701101 
Mittelstrasse 14, 8008 Zurich, Switzerland

 

נשלח באמצעות smoove פלטפורמת שיווק