מתווה הפיצויים לפי חוק התכנית לסיוע כלכלי (הוראות שעה – חרבות ברזל), התשפ"ד–2023
בהמשך לעדכון מיום 2 בנובמבר 2023 בעניין טיוטת תזכיר חוק התכנית לסיוע כלכלי (הוראות שעה – חרבות ברזל), התשפ"ד–2023, נעדכן כי לאחר דיונים ארוכים בוועדת הכספים, אושר בקריאה שלישית מתווה הפיצויים כהוראת שעה במסגרת הפרק השמיני לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"ה-1961 ("הוראת השעה" או "מתווה הפיצוי", לפי העניין). יושם הלב, כי מתווה הפיצוי מעגן זכאות למענק המשכיות עסקית לכלל העסקים ברחבי הארץ. כמו כן, הוראת השעה כוללת הקלות במתווה החל"ת אשר יפורטו בעדכון נפרד. במזכר זה יפורט בהרחבה מתווה הפיצוי.  

יובהר, כי לגבי עסקים המצויים בטווח שבין 7 עד 40 ק"מ מגבול רצועת עזה טרם אושר מתווה הפיצוי הסופי, כפי שהוצע בטיוטת תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה), התשפ"ד–2023, אשר יובא לדיון בוועדת הכספים לצורך אישורו השבוע. אנו נעדכן בהתאם להתפתחויות.

מתווה פיצויים לעסקים בגין נזק עקיף - מענק המשכיות עסקית
בהתאם למתווה הפיצוי, יפוצו כלל העסקים בישראל שמחזור עסקאותיהם, כפי שדווח לרשויות מע"מ, עולה על סך של 12 אלף ₪ ואינו עולה על סך של 400 מיליון ₪, אשר ספגו בתקופות הזכאות ירידה במחזור עסקאותיהם של 25% לפחות לעוסקים המדווחים בדיווח חד חודשי או ירידה של 12.5% לפחות לעוסקים המדווחים בדיווח דו-חודשי, ביחס לתקופות המקבילות אשתקד.
חישוב גובה הפיצוי בהתאם למתווה הפיצוי מורכב משלושה משתנים: היקף הירידה במחזור העסקאות בתקופת הזכאות, גובה ההוצאות הקבועות והיקף הוצאות השכר ששולמו בפועל לעובדים.
עוסקים שמחזור עסקאותיהם נע בין 12,000 ₪ ל- 300,000 ₪ בשנת 2022, יהיו זכאים למענק המשכיות עסקית בשיעור קבוע בהתאם לרמת הפגיעה בעסק ולפי הפירוט בטבלה שלהלן:
 
* עבור המדווחים בדיווח דו חודשי יש לחלק ב-2 את היקף הירידה במחזור המובא לעיל בטבלה.

עוסקים שמחזור עסקאותיהם נע בין 300,000 ₪ ל-400 מיליון ₪ בשנת 2022, יהיו זכאים למענק המשכיות עסקית, שיורכב מהחזר תשומות (החזר הוצאות) של בין 7 עד 22 אחוזים בהתאם לשיעור הפגיעה במחזור העסקאות, למעט ענפים ייחודיים להם נקבע בנוסף שיעור מקדם ענפי מיוחד¹, וכן מהחזר בגובה 75% מהוצאות השכר ששולמו בהתאם לשיעור הפגיעה במחזור העסקאות, כמובא בתרשים שלהלן:
יובהר, כי במקרה בו עוסק שמחזור עסקאותיו עולה על סך של 300 אלף ₪ בשנה אך גובה הפיצוי לו הוא זכאי לפי הנוסחה לעיל קטן מגובה הפיצוי שהיה מתקבל על פי הסכומים הקבועים לעוסקים עם מחזור עסקאות הנמוך מ-300 אלף ₪, יהיה זכאי עוסק זה לסכום הפיצוי הקבוע שהיה מתקבל עבור עוסקים אלה.
עוד יודגש, כי הפיצוי עבור עוסקים שמחזור עסקאותיהם עולה על סך של 300 אלף ₪ יוגבל לתקרה מקסימלית לכל תקופת זכאות, כדלקמן: הפיצויים לעסקים עם מחזור עסקאות של 300 אלף ₪ עד 100 מיליון ₪ - יהיו כפופים לתקרה של 600 אלף ₪. לעסקים עם מחזור של 100 מיליון ₪ עד 300 מיליון ₪, תקרה זו תעלה בהדרגה עד לסך של 1.2 מיליון ₪. הפיצויים לעסקים עם מחזור עסקאות של 300 מיליון ₪ עד 400 מיליון ₪ יהיו כפופים לתקרה של 1.2 מיליון ₪.
עוד עוגן במתווה הפיצוי מענה עבור עסקים חדשים כאשר גובה הפיצוי יחושב לפי ממוצע חודשי של מחזור עסקאותיהם ותשומותיהם בהתאם למועד פתיחת העסק וחודשי הפעילות. כמו כן, אושר מתווה פיצוי גם לעוסקים חדשים שהקימו את עסקם לאחר ה-1 בספטמבר 2023.
עבור עוסקים המדווחים על בסיס מזומן ועיקר הכנסותיהם מתשלום בחודש העוקב לחודש בו בוצעה העסקה, קרי שוטף 30+ ושיעור הירידה במחזורים באוקטובר 2023 לעומת אוקטובר 2022 נמוך מ-40% לדיווח חד-חודשי ו-20% לדיווח דו חודשי, תינתן האפשרות לקבל פיצוי על סמך דיווחיהם לחודשים נובמבר ודצמבר 2023.
"מוסד ציבורי זכאי" ש-25% מהכנסתו בשנת המס 2022, כפי שדווחה בדוח שהגיש לפי סעיף 131 לפקודה לא היתה מתמיכות ותרומות והיה ממכירת שירותים או מוצרים באופן שוטף ובמהלך רוב חודשי השנה, יהיה זכאי למענקים בכפוף ליתר התנאים המובאים לעיל.
התביעה לפיצוי מכוח הוראת השעה תוגש באופן מקוון, כאשר רשות המסים תאפשר הגשת תביעות מקוונות למענק עד לסוף תקופה של 90 יום ממועד פתיחת המערכת. המערכת צפויה להיפתח תוך 9 ימים לכל היותר, וככל הנראה תפתח כבר ב-16 בנובמבר.
יודגש כי בהתאם להוראות הוראת השעה, תנאי מקדים להגשת תביעה כאמור הוא ניהול פנקסים כדין והגשת דו"חות תקופתיים לרשויות מע"מ לחודשים ספטמבר – אוקטובר 2023, על אף הוראת דחיית המועדים בדיווחים כפי שפרסמנו בעדכון לגבי דחיית מועדים.
המענקים אינם חייבים במע"מ ועל כן הם אינם כלולים בדיווח התקופתי למע"מ.

השגה וערעור
על פי הוראת השעה, ניתן יהיה להגיש השגה מנומקת בטופס מקוון תוך 60 יום מיום קבלת החלטת המנהל לדחות תביעה לפיצוי כאמור. החלטה בהשגה תינתן תוך שמונה חודשים מיום הגשתה, או בתוך 30 ימים מיום שאישר המנהל כי המשיג המציא את כל המסמכים והפרטים שנדרש להמציאם (מטעמים מיוחדים יהיה ניתן להאריך את התקופה האמורה עד תום שנה מהיום שנמסרה הודעת ההשגה), לפי המאוחר. לצד זאת, אי-מתן החלטה בהשגה בתוך המועדים האמורים יוביל לקבלת ההשגה.
על החלטה בהשגה כאמור ניתן יהיה לערור לפני ועדת ערר, שהוקמה לפי סעיף 21 לחוק התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) התש"ף– 2020, בתוך 60 ימים מיום שנמסרה לעורר ההחלטה בהשגה בצירוף הודעה על זכות הערר ועל המועד להגשתו.

לחוק התוכנית לסיוע כלכלי (הוראת שעה – חרבות ברזל), התשפ"ד– 2023 לחץ/י כאן
[1] כך לסיטונאי או קמעונאי דלק נקבע 0.35, ליהלומנים נקבע 0.19, לקבלן ביצוע 0.68, לניזוק שעיסוקו בחקלאות 2.135 וכן נקבע שהמנהל יכול לקבוע שיעור מקדם אחר אם שוכנע שההוצאות הקבועות של העסק במקרה של אי הפעלה גבוהות או נמוכות ובלבד שהמקדם לא יעלה על 1.5 מהמקדם שהיה נקבע לניזוק בהתאם לירידה.
הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי.
בכל שאלה, ניתן לפנות ל:
 
 
 
לרשותכם בכל שאלה
בנוגע למלחמת חרבות ברזל
 
שימו לב - משרדנו הקים פורטל לעדכונים שוטפים בנושאים משפטיים והתמודדות עסקית בעקבות המצב
להצטרפות לרשימת הדיוור לקבלת עידכונים ומידע על אירועים - לחצ/י כאן 
מגדל אלקטרה, יגאל אלון 98, תל אביב 6789141
המגדל העגול, מרכז עזריאלי 1, תל אביב 6701101 
Mittelstrasse 14, 8008 Zurich, Switzerland

 

נשלח באמצעות smoove פלטפורמת שיווק