חרבות ברזל - עדכון דיני עבודה מס' 6

מתווה הפיצויים - היבטי עובדים ומעסיקים
בהמשך לעדכונים הקודמים שהוציא משרדנו בעקבות מצב החירום ומלחמת חרבות ברזל, הרינו לעדכן כי ביום 9.11.2023 פורסם חוק התוכנית לסיוע כלכלי (הוראת שעה – חרבות ברזל), התשפ"ד – 2023, הכולל הוראות הרלוונטיות לכלל המעסיקים והעובדים במשק, חיילי מילואים ועובדים שיצאו לחופשה ללא תשלום.

לעיון בעדכון הלקוחות מטעם משרדנו, המתייחס למענקי הפיצויים שנקבעו בחוק, לרבות השתתפות המדינה בהוצאות מעסיקים במהלך מצב החירום, והשתתפות בהוצאות שכר לחצ/י כאן

לנוסח החוק התוכנית לסיוע כלכלי כפי שפורסם ברשומות לחצ/י כאן

נזכיר כי ביום 22.10.2023 פרסמנו עדכון הכולל אפשרויות התמודדות של מעסיקים עם המצב הבטחוני, וההוראות להלן הינן השלמות לאמור בעדכון זה, נוכח שינויי החקיקה הרלוונטיים.
"התקופה הקובעת" אליה מתייחס החוק בשלב זה, הינה מיום 7.10.2023 ועד ליום 30.11.2023, אולם שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת הוסמך להאריך תקופה זו ככל שיידרש.

הקלות בזכויות לדמי אבטלה למי שהוצא לחל"ת:
במסגרת התוכנית הכלכלית, הוקלו הכללים בכל הנוגע לעובדים שעבודתם הופסקה במהלך התקופה הקובעת, כך שיתאפשר להם לקבל דמי אבטלה גם אם לא עמדו בתנאים החלים בזמן שגרה.
ההקלות בזכאות לדמי אבטלה יחולו על העובדים הבאים:
 1. עובד שפוטר.
 2. עובד שמעסיקו הוציא אותו לחופשה ללא תשלום לתקופה של לפחות 14 ימים רצופים.

ההקלות בזכאות לדמי אבטלה ביחס לעובדים אלו:
 • קיצור תקופת האכשרה לכלל העובדים: נקבע כי במקום תקופת אכשרה של 12 חודשי עבודה מתוך 18 חודשים רציפים, יידרש העובד לתקופת אכשרה של 6 חודשים בלבד מתוך 18 חודשים רציפים.
 • קיצור תקופת האכשרה לאדם עם מוגבלות: ביחס לאדם עם מוגבלות קוצרה תקופת האכשרה ל- 3 חודשים בלבד, כאשר אדם עם מוגבלות מוגדר: "מי שזכאי לקצבת נכות לפי הסכם בדבר תשלום מענק חד פעמי בעד חודש אפריל 2020 למי שמשתלמות לו קצבאות מסוימות ומי שזכאי לפטור ממס לפי סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה". 
 • הארכת תקופת התשלום המרבית לדמי אבטלה: נקבע כי גם מי שלא זכאי לדמי אבטלה בשל כך שקיבל תשלום אבטלה ב- 48 החודשים שקדמו לתביעתו החדשה באופן המפחית או שולל את הזכות בשנית (למשל בשל קבלת תשלומי אבטלה בתקופת הקורונה), יהיה זכאי בכל זאת לדמי אבטלה ביחס לתקופה הקובעת.
 • הארכת תקופת התשלום המרבית לדמי אבטלה לעובד שמתגורר ביישוב שפונה: התוכנית מקנה זכאות לדמי אבטלה למי שמתגורר ביישוב שפונה על פי החלטת הממשלה, וזאת עד לסיום התקופה הקובעת. 
 • פטור מתשלום דמי ביטוח למעסיק בעד עובד בחל"ת: במהלך התקופה הקובעת נקבע כי מעסיק לא יידרש לשלם דמי ביטוח לאומי בגין עובד שיצא לחופשה ללא תשלום וזאת בניגוד לכלל בימי שגרה.
 • אי קיזוז ימי חופשה: בניגוד למצב בימי שגרה, לא יקוזזו ימי חופשה צבורים במסגרת הזכאות לדמי אבטלה.
 • הוראות מיוחדות לעניין חוק עבודת נשים: ניתן להוציא לחופשה ללא תשלום עובדת או עובד המוגנים בחוק עבודת נשים לאחר תקופת הלידה וההורות, ובלבד שלאחר מכן יתאפשר לעובדת או לעובד להשלים את יתרת 60 הימים המוגנים. בהקשר זה הוסיף החוק סמכות מיחדת לממונה על חוק עבודת נשים ליתן היתר לפיטורי אותם עובדת או עובד אשר הוצאו לחל"ת בתקופה שלאחר חופשת הלידה וההורות ובלבד שחלפו לפחות 60 ימים מתום תקופת הלידה וההורות או ההיעדרות (וזאת בניגוד למצב הקיים כיום, בו במהלך אותם 60 ימים מצומצמת הסמכות למתן היתר למקרים בודדים בלבד).

דגשים מיוחדים:
 • לאור שאלות רבות שנשאלנו האם ההוראות חלות רטרואקטיבית, נדגיש כי הגם שלשון החוק אינה חד משמעית, הרי שמטרתו (כפי שהובאה בדברי ההסבר וכפי שהוצגה גם בדיונים בוועדת הכספים במסגרת הליכי החקיקה) הינה תחולה רטרואקטיבית. כפועל יוצא הוציא המוסד לביטוח לאומי הבהרה כי הוראותיו של החוק יחולו רטרואקטיבית, כך שיחולו על מי שהוצא לחל"ת כבר מה- 7 לאוקטובר 2023. 
 • מעסיק המעוניין לפטר או להוציא עובדים לחל"ת נדרש לבדוק אם אין נסיבות מיוחדות האוסרות עליו לעשות כן, כדוגמת עובדות ועובדים שפגיעה בהם מחייב קבלת היתר כדוגמת עובדים המוגנים תחת הוראות חוק עבודה נשים, עובדים במילואים, וכן לאור הדין הכללי החל.
 • עובד המקבל או זכאי לקבל שכר בגין התקופה בה יצא לחופשה ללא תשלום, לא יהיה זכאי לדמי אבטלה, ולכן אין לשלם לעובדים בגין תקופה זו, לרבות לא במתכונת חל"ת גמישה או אף עבור יום עבודה בודד, והדבר עלול לשלול את זכותו של העובד לדמי אבטלה.
 • תשלום דמי אבטלה וגובהם נתון לכללי המוסד לביטוח לאומי, ואנו ממליצים ללקוחותינו שלא להתחייב בפני עובדיהם כי יהיו זכאים לדמי אבטלה או לסכום כזה או אחר.
מענקים לעובדים ועובדות בני 67 ומעלה:
נזכיר כי עובדים מגיל 67 ומעלה, אינם זכאים לדמי אבטלה. על מנת לתת מענה לעובדים מגיל זה אשר הוצאו לחל"ת בתקופת הקורונה, נחקק חוק מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), תש"ף-2020. גם החוק החדש נותן מענה לאוכלוסייה זאת וכעת שונה שמו של החוק והוא ייקרא חוק מענק מיוחד לבני 67 ומעלה (הוראת שעה – מקרים מיוחדים), תש"ף-2020.
החוק מתייחס לתקופה הקובעת לעיל (בשלב זה), קרי מיום 7.10.2023 ועד 30.11.2023.
התנאים לזכאים הם מצטברים כדלקמן:

 1. מלאו לעובד 67 שנים ומעלה.
 2. הוא תושב ישראל בהתאם לחוק הביטוח הלאומי.
 3. הופסקה העסקתו בשל פיטורים או שהעובד הוצא לחל"ת של 14 ימים לפחות. 
 4. הוא עבד כעובד שכיר 3 חודשים רצופים לפחות בסמוך למועד הפסקת עבודתו.

חישוב המענק מבוסס על 3 חודשים שבהם היה שכר העובד הגבוה ביותר מתוך ששת החודשים האחרונים שלפני מועד הפסקת ההעסקה ("הכנסת העובד"). נציין כי החוק אינו קובע כי 3 החודשים נדרשים להיות רציפים, ובשלב זה לא ידוע מהי הפרשנות שתינתן לעניין.
המענק יחושב לפי 75% מהכנסתו של העובד כשהיא מחולקת ב- 90, ולא יותר מ- 134 שקלים חדשים ליום, כפול מספר הימים בהם היה העובד מחוסר עבודה.
בקשה למענק מיוחד ניתן להגיש עד 12 חודשים מיום תחילת החוק.
הגדלת התגמול למשרתים במילואים
ביום 9.11.2023 פורסם גם תיקון 238 לחוק הביטוח הלאומי – הוראת שעה חרבות ברזל (תגמולים למשרתים במילואים), הקובע הגדלת התגמול המזערי למשרתי מילואים מיום 7.10.2023 ועד 31.12.2023 מ- 68% מהסכום הבסיסי המוגדר בחוק ל- 95% מהסכום הבסיסי המוגדר בחוק.

הצעת חוק הגנה על עובדים בשעה חירום (הוראת שעה – חרבות ברזל), התשפ"ד - 2023 
נכון להיום חוק הגנה על עובדים בשעה חירום, אוסר על פיטורי עובד בשל היעדרות מהעבודה, ככל שהעובד נעדר בשל מצב החירום, או בשל כך שנדרש להשגיח על ילד שגילו פחות מ- 14 שנים.
בעקבות מצב החירום הנוכחי, ישנה כוונה להוסיף את איסור הפיטורים גם ביחס לעובדים הבאים:
 1. מי שנדרש להתפנות ממקום מגוריו בהתאם לרשימת היישובים המופיע בהצעת החוק.
 2. בני משפחה של חטופים ונעדרים, שבשל כך נדרשו להיעדר מעבודתם. 
 3. מי שנעדר או חטוף או שבוי כתוצאה מפעולות האיבה או פעולות המלחמה.
בשלב זה הצעת החוק נמצאת בשלבים טרומיים, ונעדכן ככל שתאושר סופית.
בתקופה ייחודית זו אנו ממליצים לגלות רגישות והתחשבות במצבים אישיים מיוחדים מצד אחד, ובצרכי שגרת העבודה מצד שני.

המידע בענייני עבודה בחוזר זה הוא נכון למועד פרסומו, וצפוי להשתנות ולהתעדכן בהמשך בחקיקה, בתקנות, בהודעות פיקוד העורף בתקשורת ובהסכמים קיבוציים.
הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי.
בכל שאלה, ניתן לפנות ל:
 
 
 
לרשותכם בכל שאלה
בנוגע למלחמת חרבות ברזל
 
שימו לב - משרדנו הקים פורטל לעדכונים שוטפים בנושאים משפטיים והתמודדות עסקית בעקבות המצב
להצטרפות לרשימת הדיוור לקבלת עידכונים ומידע על אירועים - לחצ/י כאן 
מגדל אלקטרה, רחוב יגאל אלון 98, תל אביב 6789141
המגדל העגול, מרכז עזריאלי 1, תל אביב 6701101
Mittelstrasse 14, 8008 Zurich, Switzerland

 

נשלח באמצעות smoove פלטפורמת שיווק