הנחיות המשרד להגנת הסביבה לעניין היתרים, רישיונות ואישורים
בתקופת מלחמת חרבות ברזל 
לקוחות יקרים,
כחלק משורת הקלות רגולטוריות עקב מלחמת חרבות ברזל, נבקש להביא לתשומת ליבכם עדכון נוסף הנוגע להקלות ברגולציה סביבתית.

ביום 5.11.2023, פרסם המשרד להגנת הסביבה הנחיות לעניין היתרים, רישיונות, ואישורים סביבתיים (להלן: "ההנחיות"). מטרת הנחיות אלו להתאים את פעילות המשרד להגנת הסביבה אל מול הגורמים המפוקחים בכל הנוגע להיתרים, לאישורים ולרישיונות, וזאת על בסיס שני עקרונות מרכזיים:
א. המשך מתן הגנה ראויה לסביבה.
ב. התחשבות בצרכי המשק וצרכים כלכליים של המפוקחים במצב החירום. 
הפרסום הנוכחי מגיע בהמשך להנחיות בעניין היתר רעלים לתקופת הכרזה על מצב מיוחד בעורף – אוקטובר 2023, שתוקפן הוארך עד ליום 6 בנובמבר 2023 (כפי שהבאנו לידיעתכם בעדכונים קודמים), וכמענה משלים לחוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (אישורים רגולטוריים, עיצומים כספיים ובדיקות מיתקני גז), התשפ"ד-2023 אשר פורסם ביום 25 באוקטובר 2023 (להלן: "חוק הארכת תקופות"), הקובע, בין היתר, כי רישיונות, היתרים ואישורים רגולטוריים קיימים, (למעט חריגים שנקבעו בחוק), ואשר מועד פקיעתם חל בין התאריכים 7 באוקטובר 2023 ל-7 בינואר 2024, יוארכו בשלושה חודשים מעבר למועד הפקיעה המקורי. ההנחיות החדשות פורסמו, בין היתר, לאור העובדה כי חוק הארכת תקופות אינו עוסק בבקשות לרישיונות, היתרים או אישורים רגולטוריים חדשים.
____
להלן עיקרי ההנחיות:
 • הנחיות בדבר חידוש היתרים ורישיונות, בדגש על חידוש רישיונות עסק והיתרי רעלים: ההמלצה היא לפעול להגשת בקשות לחידוש ההיתר מוקדם ככל האפשר, גם לעסקים שתוקף ההיתר שלהם הוארך בחקיקה. בעניין היתר רעלים לדוגמה, נקבע כי ממונה רעלים רשאי, בכפוף למספר תנאים, לחדש את ההיתר ללא סיור מקדים. עוד נקבע שבכל הנוגע לבקשות לחידוש היתרי פליטה, היתרי הזרמה או הטלה לים, היתרי קרינה וכן, חידוש אישורים שהוגשו לאגף חומרים מסוכנים או לאגף קרקעות מזוהמות, ולהקלות בשפכי תעשייה, כלל בקשות אלו יטופלו, כבשגרה. ככל שעולה קושי יש לפנות בבקשה פרטנית לגורם המוסמך. 
 • הנחיות להוצאת היתרים חדשים: בקשות להיתרים חדשים יטופלו ככלל, כבשגרה. ככל שעולה קושי הבקשה תיבחן באופן פרטני ועל פי החיקוק הרלוונטי. 
 • הנחיות לדחיית מועדים לביצוע הוראות שמועד ביצוען לפי ההיתרים נקבע לתקופת ההנחיה: ככלל, על העסקים לעמוד בדרישות הסביבתיות למניעת סיכון לאוכלוסייה או פגיעה בסביבה, ולהמשיך להעביר דיווחים מיידים על אירועי חומרים מסוכנים ואירועים סביבתיים. בנוסף, תנאים המנויים בהיתר שנדרש לעמוד בהם בכל עת (כגון דרישה לתשתיות, ניטור רציף ודיווח מקוון), נותרים בעינם. עם זאת, למעט בהיתרי רעלים, תנאים שנקבעו בהיתר ומועד הביצוע הקבוע להם הוא בין ה-7.10.2023 ועד 7.1.2023 (להלן: "מועד הביצוע"), תינתן אפשרות לביצוע ועמידה בתנאים עד ליום 7.2.2024, בכפוף לסמכות הממונה לפנות למפעל ולדרוש עמידה בלוח הזמנים אשר נקבע בהיתר, והכל בהתאם לשיקול דעתו המקצועי, ובהתחשב בנסיבות מצב החירום.
 • לגבי הוראות בהיתרי רעלים שנקבעו למועד הביצוע, נקבע כי:
  • תנאים הנוגעים למדיניות היערכות לרעידות אדמה ומועדי הגשת סקרים במסגרת תנאים לניהול סיכונים והגנה מפני סיכוני סייבר, לגביהם תינתן אפשרות לביצוע ועמידה בתנאים גם ללא אישור פרטני, עד ליום 07.02.2024. 
  • תנאים להוספת גלאים וניטור, מועדי יישום והטמעה של מסקנות וסגירת פערים בתחום הסייבר וניהול סיכונים, ועמידה בדרישות מיגון של פיקוד העורף – ככלל, אין בכוונת המשרד לאפשר דחייה, בשל חשיבות התנאים למניעה וטיפול באירועים, במיוחד במצב החירום. דחייה תתאפשר רק על פי החלטה פרטנית של ממונה רעלים, ובכפוף לאישור האגף.
  • בכל תנאי אחר – דחייה כפופה לאישורו של ממונה הרעלים במחוז ובהתאם לבקשה מנומקת שתוגש בכתב.
 • לגבי היתרי קרינה, צוין כי האגף מכיר שבמצב הדברים הנוכחי, ייתכנו עיכובים בביצוע דרישות המנויות בהיתרים, על כן האגף ערוך למתן מענה פרטני לבקשות לשינוי תנאי היתר. עם זאת, הודגש כי לצורך הגנה על הציבור והסביבה, יש להקפיד ולבצע במועד את הבדיקה השנתית להימצאותם ותקינותם של חומרים רדיואקטיביים, מתקני רנטגן ומאיצים בהיתרים מכוח תקנות הרוקחים (יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם), התש"ם-1980.
 • עוד הובהר, כי ככל שעולה קושי של בעל היתר לעמוד בלוחות הזמנים בשל מצב החירום, ושאינו מקבל מענה במסגרת הנחיה זו, בעל ההיתר רשאי להגיש לגורם המוסמך בקשה פרטנית מנומקת לדחיית מועדים בהיתר, כפוף להוראות החוק הרלוונטי, והבקשה תיבחן באופן פרטני בהתאם לשיקול דעתו של הגורם המוסמך. רצוי לכלול בבקשה פירוט של הקשיים הנובעים ממצב החירום. בבדיקת הבקשות יישקלו קשיים הנובעים ממצב החירום.

 להנחיות המלאות לחצ/י כאן

אנו לשירותכם בכל שאלה או הבהרה.
הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי.
בכל שאלה, ניתן לפנות ל:
 
 
 
לרשותכם בכל שאלה
בנוגע למלחמת חרבות ברזל
 
שימו לב - משרדנו הקים פורטל לעדכונים שוטפים בנושאים משפטיים והתמודדות עסקית בעקבות המצב
להצטרפות לרשימת הדיוור לקבלת עידכונים ומידע על אירועים - לחצ/י כאן 
מגדל אלקטרה, יגאל אלון 98, תל אביב 6789141
המגדל העגול, מרכז עזריאלי 1, תל אביב 6701101 
Mittelstrasse 14, 8008 Zurich, Switzerland

 

נשלח באמצעות smoove פלטפורמת שיווק