image
עובדי גולדפרב גרוס זליגמן כואבים ומרכינים ראש לזכר הנרצחים והנופלים. משתתפים בצער המשפחות השכולות, מייחלים ומקווים לשובם בשלום ובמהרה של החטופים והנעדרים ושולחים איחולי החלמה מהירה לפצועים.  
אנו מחזקים את כוחות הביטחון ומשפחותיהם ואת כלל תושבי המדינה.
בתקווה לימים שקטים וטובים. 

עדכוני רשות המסים וביטוח לאומי

בעקבות מלחמת חרבות ברזל

להלן עדכון מרוכז מרשות המסים בענייני פיצוי מס רכוש – מקדמות למשפחות בעוטף עזה שבתיהן ניזוקו ב'חרבות ברזל'; מועדי דיווחים; הגשת דוחות; הליכי ביקורת ושומה; נוהל מע"מ לגבי תרומות לחיילי צה"ל ועוד; וכן עדכונים מביטוח לאומי בעקבות המלחמה.

קרן הפיצויים (מס רכוש) – פיצויים על נזקים ישירים ועקיפים
כידוע, מדינת ישראל נטלה על עצמה בחקיקה לפצות את תושביה על נזקים ישירים ועקיפים שנגרמו כתוצאה ממעשי איבה או פעולות מלחמה שונות. הפיצוי נעשה מכוח חוק מס רכוש וקרן פיצויים התשכ"א – 1961.

תשלום מקדמות למשפחות בעוטף עזה שבתיהן נפגעו ב"חרבות ברזל"
שר האוצר הנחה את מנהל רשות המסים לאתר את התושבים שבתיהם ניזוקו ולשלם להם מקדמות מקרן מס רכוש כבר עתה. בהתאם להנחיה, קרן הפיצויים ברשות המסים תשלם בימים הקרובים מקדמות למשפחות בעוטף עזה שבתיהן ניזוקו במלחמת "חרבות ברזל' כדי להעניק להן סיוע ראשוני.
מאחר שעובדי קרן הפיצויים אינם מורשים בשלב זה להיכנס ליישובי העוטף, סיכמה הנהלת קרן הפיצויים עם ראשי המועצות האזוריות אשכול, חוף אשקלון ושער הנגב על שיתוף פעולה לטובת סיוע לתושבים. קרן הפיצויים תקבל מהמועצות האזוריות בעוטף רשימת שמות של בעלי דירות שנפגעו וכן דרכי התקשורת איתם. עם קבלת הרשימות בקרן, עובדיה יפנו למשפחות ויפתחו עבורן תביעות ויסבירו להן על הזכויות המגיעות להם. כמו-כן, בהתאם לצורך יעבירו למשפחות הללו מקדמה על חשבון הפיצויים. הקרן העמידה לטובת משימה חשובה זו פרוייקטור שילווה את המשפחות באופן שוטף.
בנוסף, אזרחים ועסקים שרכושם נפגע במלחמה המבקשים להודיע על הנזקים הישירים יכולים להגיש תביעה מקוונת באתר רשות המסים או לפנות למוקד הטלפוני הפתוח בין השעות 08:15 עד 19:00 במספר 4954*.
להודעת רשות המסים לחצ/י כאן.
טרם החל הטיפול בנושא הנזקים העקיפים, נדרשת חקיקה מיידית בנושא והערכות למתן מקדמות לעסקים שניזוקו ו/או בעליהם ועובדיהם מגויסים.

הקלות רשות המסים
בעקבות המצב הבטחוני עקב מלחמת "חרבות ברזל", דוברות רשות המסים פרסמה מספר הקלות לציבור כמפורט להלן, יובהר כי הקלות אלה, שאינן מספקות, אינן סופיות ונעדכן בהתאם להתפתחויות.

דחיית הגשת הדוחות התקופתיים לחודש ספטמבר 2023
מועדי הגשת הדיווח התקופתי לספטמבר 2023 במע"מ, ניכויים ומקדמות מס הכנסה יידחו נכון להיום לתאריך 26.10.23. לא יוטלו קנסות בגין פיגור בהגשת דו"ח לדוחות שיוגשו עד לתאריך 23.11.23 אולם יחולו חיובים בגין הפרשי ריבית והצמדה עד למועד התשלום בפועל. במקרים חריגים תינתן אפשרות להגיש בקשה פרטנית לביטול הפרשי ריבית והצמדה בצירוף מסמכים תומכים.

אורכות להגשת דוחות שנתיים והצהרות הון לשנת 2022
יינתנו אורכות להגשת דוחות שנתיים והצהרות הון לשנת 2022 על פי הסדר אורכות למייצגים.
המועדים המעודכנים להגשת דוחות שנתיים לשנת 2022, לגבי חברות מועד ההגשה הראשון שנקבע ליום 31.10.23 יידחה ליום 30.11.23, לגבי יחידים מועד ההגשה השני שנקבע ליום 30.11.23 יידחה ליום 31.12.23.
הצהרות הון שהמועד להגשתן נקבע לתאריך 1.9.23 ואילך יוארך המועד להגשה עד ליום 31.12.23, או עד למועד הגשת הדוחות לשנת 2022 בהתאם להסדר האורכות למייצגים, לפי המאוחר.

הליכי אכיפה וגבייה
עד ליום 20.10.23 רשות המסים לא תטיל עיקולים חדשים בגין חובות, ולא יבוצעו הליכי הוצאה לפועל ומימושי עיקולים, ככל שיהיו שינויים מועד זה יעודכן. יודגש, הפרשי הצמדה וריבית על חובות יחולו כחוק, אין מדובר בביטול של עיקולים קיימים או מחיקת חובות אלא רק בעצירת ההליכים האמורים.

תעודות רישום לתוכנות לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת
תעודות רישום שתוקפם פג ביום 30.9.23 או לאחריו יוארכו עד ליום 30.11.23.

המועד להגשת תביעות לנזק עקיף למבצע "מגן וחץ"
המועד להגשת התביעות שתוקפו פג ביום 15.10.23 יוארך עד ליום .31.10.23.

סיוע פרטני ותיעדוף פניות משרתי המילואים ותושבי עוטף עזה והדרום
במסגרת הפרסום עדכנה רשות המסים כי תנקוט במדיניות של סיוע פרטני למשרתים במילואים ולתושבי עוטף עזה והדרום בתקופה הקרובה. משרתי מילואים שגויסו, וכן תושבי הדרום ועוטף עזה שלא הגישו דיווחים תקופתיים לחודש ספטמבר 2023 במועד, יוכלו לקבל ביטול מלא של קנסות, הפרשי הצמדה וריבית. הטיפול האמור יבוצע באמצעות פניה פרטנית מקוונת.
טרם הוחלט כי יינתן תיעדוף לפניות שיוגשו על-ידי תושבי עוטף עזה והדרום בערוצים המקוונים. וכן נפתחו ערוצי פניות ייעודיים עבור משרתי מילואים, הן במערך הפניות לציבור והן במערכת הפניות למייצגים, בכלל הנושאים, אשר נועדו לאפשר טיפול מהיר בפניות. שימו לב, במערכת המייצגים נוסף סעיף בנושא הפניה "אנשי מילואים- בצו 8", וכן נפתחה תיבת מייל ייעודית: [email protected].

אישורי ניכוי מס במקור
ארכה לאישורים על ניכוי מס במקור שתוקפם פג ביום 30.9.2023, עד ליום 30.11.2023. נישומים שאין בידם אישור ניכוי מס במקור, רשאים לפנות למשרד השומה באמצעות מערכת פניות הציבור (מפ"ל) או באמצעות מערכת פניות למשרדים, למייצגים המקושרים לשע"מ.

הליכי ביקורת ושומה
ניתנה הנחייה לגלות רגישות והתחשבות בציבור בכל הנוגע לעמידה במועדים הקבועים בחוק, לרבות באורכות להגשת השגות וערעורים ואורכות להגשת מסמכים, ולהימנע ככל הניתן מעריכת פעולות יזומות לשומה וביקורת מול מייצגים ונישומים או עוסקים, כגון דיוני שומה, תשאול, ביקורות במקום העסק, אלא אם מדובר בדו"ח/שומה/השגה שעומדים להתיישן ובהתאם לשיקול דעת ואישור מנהל המשרד.
בנוסף, נקבע כי יש לתת עדיפות לטיפול בדוחות עם יתרות זכות ושחרור החזרים. כמו כן, יש להפעיל שיקול דעת ולמצוא פתרונות במסגרת החוק ליתר הבעיות הנובעות מאי עמידה במועדים, אי המצאת מסמכים וכו'.

להודעת מנהל רשות המסים הנכנס עו"ד שי אהרונוביץ המלאה לחצ/י כאן.
להנחיות סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת לחצ/י כאן.

עדכונים חשובים מביטוח לאומי
הביטוח הלאומי, האחראי על הטיפול בנפגעי איבה, פתח קו חירום לסיוע מיידי לפצועים ולמשפחות 02-6269999, למתן מענה מיידי וסיוע בזכויות במצב החירום. הקו יפעל בימים ראשון עד חמישי משעה 8:00 עד 20:00. את הקו יאיישו עובדי הביטוח הלאומי, עובדים ועובדות סוציאליות שייתנו מענה מיידי רק למשפחות ולפצועים.
סיוע לנפגעי חרדה במרפאות ובמרכזי החוסן הערוכים לתת מענה ללא עלות.
לא יבוצעו פעולות עיקול ויבוטלו קנסות והצמדות למי שלא יצליח לשלם את דמי הביטוח כיוון שנמצא באזורי הלחימה. עוד הוחלט כי בהתאם להערכות המצב הביטחוניות, תינתן הארכה להגשת השגות ומסמכים בביקורת ניכויים עד להודעה חדשה, ובהתאם להערכות המצב הביטחוניות.
להודעת הביטוח הלאומי לחצ/י כאן
למידע עדכני מביטוח לאומי בעקבות המצב הבטחוני לחצ/י כאן

נוהל שחרור תרומות לחיילי צה"ל
בהנחיית שר האוצר, סיכמו רשות המסים ומשרד הביטחון על מתווה לשחרור תרומות לחיילי צה״ל, התורמים יפנו למנהלת תרומות מיגון של משרד הביטחון.
במקרה של ציוד לחימה שצה״ל מאשר את קבלתו, נציג משרד הביטחון יגיש הצהרת יבוא למכס ומשרד הביטחון יעביר לצה״ל.
במקרה שלא מדובר בציוד לחימה, התורם יפנה למנהלת עם רשימת סחורות וכמויות, הרשימה תיבדק על-ידי משרד הביטחון ותועבר להמשך טיפול במכס.
לפרטי הנוהל לחצ/י כאן
הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי.
בכל שאלה, ניתן לפנות ל:
להצטרפות לרשימת הדיוור לקבלת עידכונים ומידע על אירועים - לחצ/י כאן 
מגדל אלקטרה, יגאל אלון 98, תל אביב 6789141
המגדל העגול, מרכז עזריאלי 1, תל אביב 6701101 
Mittelstrasse 14, 8008 Zurich, Switzerland

 

נשלח באמצעות smoove פלטפורמת שיווק