image
עובדי גולדפרב גרוס זליגמן כואבים ומרכינים ראש לזכר הנרצחים והנופלים. משתתפים בצער המשפחות השכולות, מייחלים ומקווים לשובם בשלום ובמהרה של החטופים והנעדרים ושולחים איחולי החלמה מהירה לפצועים.  
אנו מחזקים את כוחות הביטחון ומשפחותיהם ואת כלל תושבי המדינה.
בתקווה לימים שקטים וטובים. 

הוראות היתר רעלים והקלות בחידוש היתר במצב חירום בעורף

בימים מורכבים אלו, נבקש לעדכנכם כי עקב ההכרזה על מצב מיוחד בעורף, המשרד להגנת הסביבה פרסם ביום 10/10/2023 הנחיות בעניין החזקה וחידוש היתרי רעלים בתקופת הכרזה על מצב מיוחד בעורף (להלן: "ההנחיות"), אשר תוקפן עומד עד ליום עד 23/10/2023.

בנוגע לחידוש היתר הרעלים, ההנחיות קובעות כי ממונה רעלים רשאי, על פי שיקול דעתו, לחדש היתר רעלים אשר תוקפו עד ליום 10.11.2023, ללא ביצוע סיור מוקדם וללא קבלת אישורים נדרשים כתנאי בהיתר או על פי הנחיות הממונה בעניין מתן היתר רעלים, מגורמי מקצוע או רשויות סטטוטוריות שאינם זמינים בשל המצב המיוחד, וזאת בכפוף לשורת תנאים המפורטים בהנחיות, לרבות תנאי לפיו לא נעשו שינויים משמעותיים בפעילות העסק, בכמויות או בסוגי החומרים המסוכנים המוחזקים בו. בד בבד צוין בהנחיות, כי ככלל לא יינתן היתר רעלים חדש, לרבות שינוי משמעותי להיתר קיים, ללא סיור מקדים, וכי הוצאת היתר רעלים חדש ללא סיור תעשה באישור ראש המערך הלאומי לחומרים מסוכנים.

בנוסף, בהנחיות מפורטות הוראות בנוגע לצמצום או השבתת פעילות בעסק, והודגשו חובות בעל ההיתר במקרים אלו, לרבות החובה לבחון את הסיכונים שעלולים לנבוע כתוצאה מכך לבריאות הציבור והסביבה, ולנקוט באמצעים להפחתת הסיכונים ולהבטחת שליטה על החומרים המסוכנים גם בעת הצמצום או ההשבתה, העברת עדכון למוקד המשרד להגנת הסביבה בדבר הכוונה לצמצום או השבתת הפעילות, והפעלת צוות החירום.
להנחיות המלאות לחצ/י 
כאן

לעניין צוות החירום, נבקש להזכיר בנוסף, כי במסגרת התנאים בהיתרי הרעלים של מפעלים המחזיקים אמוניה, נכללות הוראות בנוגע לצוות חירום מפעלי בעת הכרזת מצב מיוחד בעורף.
מניסיוננו ממקרים קודמים, יישום הדרישות נבדק בפועל על-ידי פיקוד העורף והמשרד להגנת הסביבה, ובמקרים בהם נמצאו פערים, אף ננקטו הליכי אכיפה כנגד אותם מפעלים.
יודגש, כי הבדיקה ביחס לעמידה בתנאים היא בדיקה מעמיקה, ובוחנת את עמידת המפעל בדרישות הן בהיבט הטכני והן בהיבט המהותי.

אנו כמובן לשירותכם בכל שאלה או הבהרה, אם נדרש.

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי.
בכל שאלה, ניתן לפנות ל:
 
 
להצטרפות לרשימת הדיוור לקבלת עידכונים ומידע על אירועים - לחצ/י כאן 
מגדל אלקטרה, יגאל אלון 98, תל אביב 6789141
המגדל העגול, מרכז עזריאלי 1, תל אביב 6701101 
Mittelstrasse 14, 8008 Zurich, Switzerland

 

נשלח באמצעות smoove פלטפורמת שיווק