image
עובדי גולדפרב גרוס זליגמן כואבים ומרכינים ראש לזכר הנרצחים והנופלים. משתתפים בצער המשפחות השכולות, מייחלים ומקווים לשובם בשלום ובמהרה של החטופים והנעדרים ושולחים איחולי החלמה מהירה לפצועים.
אנו מחזקים את כוחות הביטחון ומשפחותיהם ואת כלל תושבי המדינה.
בתקווה לימים שקטים וטובים. 
חרבות ברזל - עדכון דיני עבודה מס' 3

היתר מיוחד להעסקה בשעות נוספות בענף התחבורה
לקוחות נכבדים,

בהמשך לעדכון הלקוחות מיום 8.10.2023 בעניין זכויות וחובות מעסיקים ועובדים בעת מצב חירום מיוחד, ובהמשך לעדכון הלקוחות מיום 12.10.23 בעניין היתר מיוחד להעסקה בשעות נוספות, ברצוננו לעדכן, כי ביום 14.10.2023 התפרסמה הודעה על מתן היתר כללי בדבר שעות נוספות והפסקות בתחבורה.
בהיתר, אותו נתן שר העבודה, מתאפשרת העסקת עובד הנוהג באוטובוס ציבורי בקווי שירות או שניתן עליו רישיון הסעה מיוחדת, או עובד הנוהג ברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 6,000 ק"ג, עד 15 שעות עבודה ביום כולל שעות נוספות בכפוף להתקיימותם של מספר תנאים כדלקמן:

  • העובד נתן את הסכמתו לכך (אנו ממליצים בכתב).
  • עובד לא יועסק בשבוע מעל 90 שעות עבודה כולל שעות נוספות.
  • אין בהוראות ההיתר כדי לגרוע מכל זכות להפסקה או למנוחה שקיימת לעובד לפי החוק לרבות לפי פקודת התעבורה.

תוקף ההיתר, בשלב זה, מיום פירסומו ועד ליום 22.10.2023 או עד לסיום מצב החירום, לפי המוקדם מבין השניים.

להודעה המלאה לחצ/י כאן

אנו נמשיך לעדכן מעת לעת, ובתקופה ייחודית זו אנו ממליצים לגלות רגישות והתחשבות במצבים אישיים מיוחדים מצד אחד, ובצרכי שגרת העבודה מצד שני.
הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי.
בכל שאלה, ניתן לפנות ל:
 
 
להצטרפות לרשימת הדיוור לקבלת עידכונים ומידע על אירועים - לחצ/י כאן 
מגדל אלקטרה, רחוב יגאל אלון 98, תל אביב 6789141
המגדל העגול, מרכז עזריאלי 1, תל אביב 6701101
Mittelstrasse 14, 8008 Zurich, Switzerland

 

נשלח באמצעות smoove פלטפורמת שיווק