חרבות ברזל - חוק דחיית מועדים

נבקש לעדכנכם אודות פרסום חוק דחיית מועדים (הוראות שעה – חרבות ברזל) (חוזה, פסק דין או תשלום לרשות), התשפ"ד-2023 ביום 18 באוקטובר 2023, אשר צוות של שותפים מטעם משרדנו סייע למשרד המשפטים לגבשו בתוך ימים ספורים.
לנוסח החוק, כפי שפורסם ברשומות לחצ/י כאן

מטרת החוק הינה לאפשר לזכאים שהוגדרו בו לדחות תשלומים בכל חוזה (לרבות חוזים מסחריים) וכן לדחות תשלומים למדינה ב-30 ימים לפחות (מיום 7.10.2023 ועד ליום 7.11.2023 – "התקופה הקובעת"), וזאת לאור המצב הביטחוני בארץ.
בין היתר, החוק מגדיר את הזכאים לדחיית מועד, ובכלל זה:
  • מי ששירת כחייל, כשוטר או ככבאי בתקופה הקובעת, חלקה או כולה; 
  • סוהרים ששירתו בתקופות הרלוונטיות ביחידות או באגפים מסוימים;
  • מי שהיה נעדר, חטוף או שבוי בתקופה הקובעת, כולה או חלקה;
  • מי שהתגורר ערב תחילת התקופה הקובעת בישוב שהתפנה (בהתאם לרשימת הישובים המנויה בתוספת לחוק);
  • מי שאושפז בבית חולים לתקופה של שבעה ימים לפחות בשל פציעה שנגרמה לו בתקופה הקובעת כתוצאה מפגיעת איבה (כמשמעה בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970);
  • עובד או מתנדב בהיקף פעילות המקביל למשרה מלאה בגופי הצלה מסוימים (כגון מד"א וזק"א);
בנוסף, ייחשבו כזכאים לדחיית מועד גם בן זוגו של כל אחד מהנ"ל האחראי לחיוב יחד עמו; עיזבון של אדם כאמור לעיל שנפטר¹; וכן בנסיבות מסוימות חברות בשליטה או שותפויות בשליטה ובניהול של כל אחד מהנ"ל.

החוק קובע דחיית מועדים בשלושה מישורים:

1. דחיית מועדים שנקבעו בחוזה
דחיית מועד שנקבע בחוזה, אשר חל בתקופה הקובעת, לעשיית פעולה בידי אדם הזכאי לדחיית מועד, ב-30 ימים. על האדם הזכאי לדחיית מועד או מי מטעמו להודיע על כך לצד השני לחוזה, כאשר הצהרת אדם או מי מטעמו על היותו זכאי כאמור מקימה חזקה כי הוא זכאי כל עוד לא הוכח אחרת.
כמו כן, במקרה בו נקבעה בחוזה תקופה לעשיית פעולה בידי אדם הזכאי לדחיית מועד, שהיא פעולה נמשכת מעצם טיבה, והיא חלה כולה או חלקה בתקופה הקובעת, מועד הסיום של אותה תקופה יידחה ב-30 ימים.
כל דחיית מועד כאמור לא תיחשב כהפרת החיוב בחוזה (לרבות לעניין ריבית פיגורים). עם זאת, דחיית המועדים כאמור לא תחול ביחס למועד לפעולה לפי חוזה שנכרת בתקופה הקובעת; ביחס לחוזה שבו כל הצדדים הם זכאים לדחיית מועד; ביחס לתשלום ששולם לפני תחילת החוק וכן ביחס לעסקת תשלומים בכרטיס אשראי².
2. דחיית מועדים שנקבעו בפסק דין או בהחלטה סופית
מועד לעשיית פעולה על-ידי אדם הזכאי לדחיית מועד, אשר חל בתקופה הקובעת ואשר נקבע בפסק דין חלוט של בית משפט או בית דין או בהחלטה סופית של גוף או אדם אחר בעל סמכות שפיטה על-פי דין יידחה בשלושים ימים.
3. דחיית מועדים לתשלום לרשות
מועד לתשלום לרשות מרשויות המדינה, רשות מקומית וכן גופים ואנשים אחרים הממלאים תפקידים ציבוריים על-פי דין, אשר חל בתקופה הקובעת, ואשר אדם הזכאי לדחיית מועד חב בו, יידחה אף הוא בשלושים ימים³. לעניין זה - תשלום לרשות כולל כל תשלום לפי חיקוק, לרבות תשלומי מיסים ואגרות או קנסות ולמעט עיצום כספי.
הוראות אלו לא יחולו על פנייה לרשות באופן מקוון בתקופה הקובעת לשם קבלת שירות הכרוך בתשלום.

החוק לא יחול בנוגע למועדי תשלום מזונות שנקבעו בחוזה, בפסק דין או בהחלטה סופית וכן לא יחול על חוזי עבודה.
כמו כן, החוק מסמיך את שר הביטחון (בהסכמת שר המשפטים ושר האוצר ובהתייעצות עם שר הפנים ובאישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת) להאריך בצו את התקופה הקובעת עד ליום 31.12.2023 וכן להאריך את תקופת הדחייה מעל ל-30 ימים.

בתקווה לימים טובים ושקטים יותר
בכל שאלה ניתן לפנות לאיש הקשר במשרדנו.
¹ למעט עיזבון של אדם שהתגורר ערב תחילת התקופה הקובעת בישוב שהתפנה.
² קרי פעולת תשלום שנעשתה באמצעות כרטיס אשראי, אשר משולמת על-ידי המשלם לשיעורין (בתשלומים) והנכס או השירות שנרכשו באותה פעולת תשלום סופקו במלואם למשלם טרם מועד התשלום שחל בתקופה הקובעת.
³ לגבי מי שאושפז בבית חולים לתקופה של שבעה ימים לפחות בשל פציעה שנגרמה לו בתקופה הקובעת כתוצאה מפגיעת איבה ולגבי עובד או מתנדב בהיקף פעילות המקביל למשרה מלאה בגופי הצלה מסוימים – ההוראות הנ"ל יחולו אם הוא או מי מטעמו הודיע לרשות על היותו זכאי לדחיית מועד, כאשר הצהרה כאמור מקימה חזקה כי הוא זכאי לדחיית תשלום כל עוד לא הוכח אחרת.
הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי.
להצטרפות לרשימת הדיוור לקבלת עידכונים ומידע על אירועים - לחצ/י כאן 
מגדל אלקטרה, יגאל אלון 98, תל אביב 6789141
המגדל העגול, מרכז עזריאלי 1, תל אביב 6701101 
Mittelstrasse 14, 8008 Zurich, Switzerland

 

נשלח באמצעות smoove פלטפורמת שיווק