עדכון שוק ההון

 

הצעת רשות ניירות ערך לתיקוני תקנות בעניין גיוון בדירקטוריונים

 

לקוחות יקרים,

ברצוננו לעדכנכם כי אתמול, 13 בנובמבר 2022, פרסמה רשות ניירות ערך ("הרשות") הצעה לתיקוני תקנות בעניין גיוון בדירקטוריונים של תאגידים מדווחים, קרנות נאמנות וחברות ניהול תיקים גדולות, וזאת בהתאם למגמה המתפתחת בעולם ונוכח העניין שמגלים משקיעים בעניין הרכב הדירקטוריון והגיוון המגדרי. במסגרת ההצעה כאמור מוצע לקבוע חובות גילוי בנושא זה ביחס לגופים מפוקחים כאמור, כדלקמן:
  1. גילוי סטטיסטי – מוצע לקבוע כי תאגיד מדווח יידרש לגלות בתשקיף ובדוח התקופתי נתונים אודות הגיוון המגדרי בדירקטוריון – תוך פירוט מספר הדירקטורים מכל מגדר ושיעורם מסך חברי הדירקטוריון. כן מוצע, כי קרן נאמנות תגלה פרטים אלה בתשקיף המתפרסם אחת לשנה וחברת ניהול תיקים גדולה בדוח השנתי המוגש לרשות, בהתאמה.
  2. גילוי במינוי דירקטור – מוצע לקבוע כי תאגיד מדווח ומנהל קרן נאמנות יידרשו לגלות בדיווח על מינוי דירקטור את מינו, ככל שמסר אותו. 
  3. גילוי על מדיניות שמטרתה עידוד גיוון הרכב הדירקטוריון – מוצע לקבוע כי תאגיד מדווח יידרש לגלות בתשקיף ובדוח התקופתי ומנהל קרן יידרש לגלות בתשקיף העיקרי, האם קיימת לו מדיניות לגיוון הרכב הדירקטוריון, אם לאו, לרבות בקשר עם תהליך איתור ומינוי דירקטורים. ככל שקיימת מדיניות כאמור, יידרש לפרט את עיקרי המדיניות והאופן בו הדירקטוריון פועל כדי ליישמה.
ההצעה כאמור הינה בהמשך להוראות חוק החברות התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") הקיימות העוסקות בגיוון מגדרי, הן כחובה לפי סעיף 239 לחוק החברות (מקום בו כל הדירקטורים שאינם בעלי שליטה או קרוביהם הם בני מין אחד בעת מינוי דירקטור חיצוני חובה למנות דירקטור חיצוני בן המין השני) והן כהמלצה בתוספת הראשונה לחוק החברות, הקובעת הוראות ממשל תאגידי מומלצות (גיוון הרכב הדירקטוריון בעת מינוי דירקטור, בהתחשב במין המועמד, נוסף על החובה לגוונו בהתחשב בידע ובניסיון המועמד), ובשים לב להצעה שנבחנת במשרד המשפטים לתקן את ההוראה המומלצת בדבר גיוון מגדרי בתוספת לחוק החברות (בה מוצע לקבוע הוראה מומלצת בדבר ייצוג כל אחד מהמינים בשיעור של שליש לפחות), וזאת מתוך כוונה ששני התיקונים יתכתבו זה עם זה.
בהתאם לאמור, ההצעה היא לתיקון התקנות הבאות: תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ותקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף – מבנה וצורה), תשכ"ט-1969; תקנות השקעות משותפות בנאמנות (פרטי תשקיף של קרן, מבנהו וצורתו), התש"ע-2009; תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות )דוחות), תשע"ב-2012.
הערות ציבור תתקבלנה עד ליום 28.12.2022.

להצעה המלאה לחצ/י כאן.

 

 

בכל שאלה, ניתן לפנות לאנשי הקשר שלכם במשרדנו או ל:

 

גור נאבל | שותף וראש תחום שוק הון
 
הדר ציקינובסקי שהרבני |  שותפה, מחלקת תאגידים ושוק הון
 
גלית בר כהנא |  עורכת דין, מחלקת תאגידים ושוק הון

 

 

המידע הכלול במזכר זה נמסר בתמצית ולמטרות אינפורמטיביות בלבד, במטרה להפנות את תשומת הלב לקיומו של עדכון בנושא מסוים, ואין בו להוות תחליף לייעוץ המשפטי הנדרש בכל מקרה לגופו. אין המשרד מתחייב לעדכן את האמור במזכר זה או את המכותבים אליו בשינויים במצב הנורמטיבי, החוקי או אחר שיש לו השלכה על האמור במזכר זה. בכל שאלה או צורך בהבהרה בקשר עם העניינים המפורטים במזכר זה, ניתן לפנות לאנשי הקשר שלכם במשרדנו או לעו"ד גור נאבל, שותף וראש תחום שוק הון, בדוא"ל: [email protected] ו/או בטלפון 052-4000322 / 03-6089802, או לעו"ד הדר ציקינובסקי שהרבני, שותפה, בדוא"ל: [email protected] ו/או בטלפון 050-7452951 / 03-6089332.

 

 

להצטרפות לרשימת הדיוור לקבלת עדכונים ומידע על אירועים - לחצ/י כאן

 

עורכי דין  |  תחומי עיסוק  |   אודות  |  תהיו בקשר 
גולדפרב זליגמן ושות׳ | מגדל אמפא, רחוב יגאל אלון 98, תל אביב 6789141, ישראל
Mittelstrasse 14, 8008 Zurich, Switzerland

 

 

 

נשלח באמצעות smoove פלטפורמת שיווק