מזכר שוק ההון - גולדפרב זליגמן

 

פורסם התיקון לתקנות הדוחות בעניין הקלות בפרסום דוח סולו

 

לקוחות יקרים,

ברצוננו לעדכנכם כי אתמול, 7 ביוני 2022, פורסם ברשומות התיקון לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות" ו-"התיקון"), במסגרתו נקבעו הקלות מסוימות לעניין פרסום דוח כספי נפרד (דוח "סולו" המפורסם לצד הדוחות הכספיים המאוחדים). מטרת התיקון העיקרית הינה להקל בעיקר על תאגידים שמניותיהם רשומות למסחר בבורסה ואין להם אגרות חוב המוחזקות על-ידי הציבור, ובפרט תאגידים קטנים, וזאת בהתחשב בעלויות הכרוכות בהפקתו ובפרסומו של דוח נוסף לעומת התועלת הגלומה במידע ברמת הסולו למשקיעים.
בהתאם לתיקון האמור:
  • כל תאגיד שאין לו אגרות חוב המוחזקות בידי הציבור במועד פרסום הדוחות הכספיים פטור מצירוף דוח סולו רבעוני כאמור בתקנה 38ד לתקנות הדוחות ויידרש בפרסום דוח סולו שנתי בלבד.
  • תאגיד קטן שאין לו אגרות חוב המוחזקות בידי הציבור פטור גם מצירוף דוח סולו שנתי כאמור בתקנה 9ג לתקנות הדוחות (בנוסף לפטור האמור לעיל מצירוף דוח סולו רבעוני/חצי שנתי כאמור בתקנה 38ד החל ביחס לכל תאגיד שאין לו אגרות חוב המוחזקות בידי הציבור).
  • תאגיד אשר סבור שאין בדוח הסולו תוספת מידע מהותי על המידע הכלול בדוחות הכספיים המאוחדים שלו (לרבות תאגיד שאגרות חוב שלו מוחזקות בידי הציבור) פטור מצירוף דוח סולו שנתי ורבעוני (כולו או חלקו).
  • תאגיד בנקאי, חברת כרטיסי אשראי וכן מבטח פטור מצירוף דוח סולו שנתי ורבעוני.
תחילת תוקף התיקון הינה ממועד פרסומו.
לנוסח התיקון, כפי שפורסם ברשומות, לחצ/י כאן.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה.

 

כותבי המזכר: עוה"ד גור נאבל, הדר שהרבני והדס פוגוזליץ בר אל.

 

 

בכל שאלה, ניתן לפנות לאנשי הקשר שלכם במשרדנו או ל:

 

 
גור נאבל | שותף וראש תחום שוק הון
הדר ציקינובסקי שהרבני |  שותפה, מחלקת תאגידים ושוק הון
 

 

 

המידע הכלול במזכר זה נמסר בתמצית ולמטרות אינפורמטיביות בלבד, במטרה להפנות את תשומת הלב לקיומו של עדכון בנושא מסוים, ואין בו להוות תחליף לייעוץ המשפטי הנדרש בכל מקרה לגופו. אין המשרד מתחייב לעדכן את האמור במזכר זה או את המכותבים אליו בשינויים במצב הנורמטיבי, החוקי או אחר שיש לו השלכה על האמור במזכר זה. בכל שאלה או צורך בהבהרה בקשר עם העניינים המפורטים במזכר זה, ניתן לפנות לאנשי הקשר שלכם במשרדנו או לעו"ד גור נאבל, שותף וראש תחום שוק הון, בדוא"ל: [email protected] ו/או בטלפון 052-4000322 / 03-6089802, או לעו"ד הדר ציקינובסקי שהרבני, שותפה, בדוא"ל: [email protected] ו/או בטלפון 050-7452951 / 03-6089332.

 

 

להצטרפות לרשימת הדיוור לקבלת עדכונים ומידע על אירועים - לחצ/י כאן

 

עורכי דין  |  תחומי עיסוק  |   אודות  |  תהיו בקשר 
גולדפרב זליגמן ושות׳ | מגדל אמפא, רחוב יגאל אלון 98, תל אביב 6789141, ישראל
Mittelstrasse 14, 8008 Zurich, Switzerland

 

 

 

נשלח באמצעות smoove פלטפורמת שיווק