מזכר שוק ההון - גולדפרב זליגמן

 

תשלום גמול דירקטורים מלא בגין השתתפות 
בישיבות בתקופת משבר הקורונה

 

לקוחות יקרים, 
נבקש לעדכנכם כי, אתמול (8.3.2022), פורסם ברשומות הנוסח המחייב של הוראת השעה המאפשרת תשלום גמול השתתפות מלא לדירקטורים חיצוניים בגין ישיבות באמצעי תקשורת/זום שהתקיימו בתקופת משבר הקורונה (השלמה ל-100% גמול השתתפות).
הוראת השעה תחול להבנתנו גם לגבי דירקטורים בלתי תלויים או אחרים, ככל שהגמול שלהם נקבע בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000.

לנוסח הוראת השעה, כפי שפורסמה ברשומות, לחצ/י כאן. 

 

***
ביום ראשון הקרוב, ה-13.3.2022, בשעה 14:00, יערוך משרדנו וובינר קצר ליועצים משפטיים, למנהלי כספים ולדירקטורים בתאגידים מדווחים, בנושא אופן יישום הוראת השעה על-ידי תאגידים מדווחים.

 

 

***
להלן מספר הבהרות ראשוניות בנוגע להוראת השעה:
  • הוראת השעה רלוונטית לגמול השתתפות עבור ישיבות שהתקיימו החל מיום 15 במרס 2020 וכל עוד קיימת בתוקף הכרזה על מצב בריאותי מיוחד או על מצב חירום בשל נגיף הקורונה מכוח חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020 ("תקופת ההגבלות" ו-"חוק סמכויות מיוחדות", בהתאמה).*
  • יישום הוראת השעה אינו אוטומטי! ומחייב כתנאי מקדים:
    • קביעת אמות מידה על-ידי דירקטוריון החברה לסיווגה של ישיבה באמצעי תקשורת (במהלך תקופת ההגבלות) כ'ישיבה רגילה' (המזכה בגמול השתתפות מלא) ("ישיבה מזכה");
    • בחינה פרטנית של השתתפות כל דירקטור בישיבה באמצעי תקשורת במהלך תקופת ההגבלות, האם תיחשב כהשתתפות בישיבה מזכה.
  • הוראת השעה קובעת מועדי תשלום מוגדרים להשלמת גמול ההשתתפות בגין ישיבות עבר.
  • הוראת השעה חלה גם ביחס לדירקטורים שכיהנו במהלך תקופת ההגבלות ואינם מכהנים עוד בתאגיד.
  • במקרה בו החברה תפעל בהתאם להוראת השעה עוד טרם אישור הדוחות הכספיים השנתיים, יש לבחון מתן גילוי בעניין השלמת הגמול במסגרת תקנה 21 לחלק ד' (פרק הפרטים הנוספים) בדוח התקופתי של החברה.

* יצוין כי ביום 1 במרס 2022 פורסמה ברשומות הודעה מכוח חוק סמכויות מיוחדות בעניין "החלפת הכרזה על מצב חירום בהכרזה על מצב בריאותי מיוחד בשל נגיף הקורונה". בהתאם להודעה האמורה, הממשלה הכריזה על 'מצב בריאותי מיוחד' בשל נגיף הקורונה, המחליף מצב חירום, וזאת מיום 2 במרס 2022 ועד ליום 2 ביוני 2022. לנוסח ההודעה לחצ/י כאן.

 

 

בכל שאלה, ניתן לפנות לאנשי הקשר שלכם במשרדנו או ל:

 

 
גור נאבל | שותף וראש תחום שוק הון
הדר ציקינובסקי שהרבני |  שותפה, מחלקת תאגידים ושוק הון
 

 

 

המידע הכלול במזכר זה נמסר בתמצית ולמטרות אינפורמטיביות בלבד, במטרה להפנות את תשומת הלב לקיומו של עדכון בנושא מסוים, ואין בו להוות תחליף לייעוץ המשפטי הנדרש בכל מקרה לגופו. אין המשרד מתחייב לעדכן את האמור במזכר זה או את המכותבים אליו בשינויים במצב הנורמטיבי, החוקי או אחר שיש לו השלכה על האמור במזכר זה. בכל שאלה או צורך בהבהרה בקשר עם העניינים המפורטים במזכר זה, ניתן לפנות לאנשי הקשר שלכם במשרדנו או לעו"ד גור נאבל, שותף וראש תחום שוק הון, בדוא"ל: [email protected] ו/או בטלפון 052-4000322 / 03-6089802, או לעו"ד הדר ציקינובסקי שהרבני, שותפה, בדוא"ל: [email protected] ו/או בטלפון 050-7452951 / 03-6089332.

 

 

להצטרפות לרשימת הדיוור לקבלת עדכונים ומידע על אירועים - לחצ/י כאן

 

עורכי דין  |  תחומי עיסוק  |   אודות  |  תהיו בקשר 
גולדפרב זליגמן ושות׳ | מגדל אמפא, רחוב יגאל אלון 98, תל אביב 6789141, ישראל
Mittelstrasse 14, 8008 Zurich, Switzerland

 

 

 

נשלח באמצעות smoove פלטפורמת שיווק