פיתוח מקצועי - ברמה העירונית והבית ספרית
דבר ראש העיר | עו"ד ליאת שוחט

 

פיתוח מקצועי הוא אחד מיעדי התכנית האסטרטגית לחינוך. הלמידה בפורומים העירוניים והבית ספריים מאפשרת לצוותי הניהול והחינוך צמיחה מקצועית ושיפור תהליכי ההוראה והלמידה, וככזו מהווה פלטפורמה להעצמת הצוות החינוכי ולהתפתחותו כארגון לומד.
 
כראש עיר, אני מייחסת חשיבות רבה בפיתוח ההון האנושי ומשקיעה משאבים רבים בטיפוח צוותי הוראה מתקדמים, חדשניים ומקצועיים.
 
בנוסף, המפגשים מהווים בעיני הזדמנות מבורכת  לחיבורים ושיתופי פעולה בין צוותי החינוך לקידום יוזמות ויצירת שפה משותפת בין המנהלים וצוותי החינוך.
 
אני מבקשת להודות למנהלת אגף החינוך ולצוותה, לפיקוח הכולל והמקצועי, למנהלים ולגננות ולכל צוותי החינוך בעיר על כל מגזריו שיחד ממנפים את העיר למצוינות לימודית וערכית כאחד.
 
בברכה,
עוד" ליאת שוחט
ראש העיר

 

דבר מנהלת אגף החינוך - דלילה אשכנזי

 

מערכת החינוך באור יהודה - מעצבת דעת וערכים:
 
הניוזלטר עוסק ביישומי התכנית האסטרטגית לחדשנות בחינוך בדגש על פיתוח מקצועי. כזכור, בתכנית האסטרטגית נקבעו 7 נושאי אב שהשני בהם נסוב סביב  הנושא:"פיתוח מקצועי" ושאחד מיעדיו עסק בהשתלמויות  ייחודיות בית ספריות והשתלמויות עירוניות חוצות גיל - גנ"י | יסודי | על יסודי | מגזר – ממלכתי | ממ"ד | חרדי , בשיתוף - אגף החינוך | פיקוח כולל ומקצועי | פיסג"ה| טכניון | אוניברסיטת בר אילן ועוד.
 
 
"לשתות מבאר הידע הארגוני":
 
מערכת החינוך באור יהודה עולה קומה כך שבמקביל לפיתוח המקצועי העירוני (5 פורומים), מתקיימות בתוך בתי הספר השתלמויות בית ספריות שנקבעו על פי צורך בית סיפרי, כך שביחד מתעצבות בעיר תפיסות חינוכיות ופדגוגיות רשתיות שיוצרות חיבורים אימננטיים בתוך ובין בתי הספר תוך יצירת תשתית מקצועית של המרחב הלימודי העירוני - מרחב הנועד להיות בבחינת "מורה נבוכים" עבור צוותי החינוך.  
כולנו מסכימים להנחת היסוד שאיכות ההוראה מהווה גורם מרכזי המשפיע על איכותה של מערכת חינוך הארצית בכלל והעירונית בפרט, וככזו, תלויה באפקטיביות של תהליכי הפיתוח המקצועי. שהינם מתמשכים ותהליכיים שבו עובד הוראה עובר שינויים בעקבות למידה מגוונת המתרחשת לאורך חייו. הלמידה מתקיימת במסגרות ובמרחבי למידה מגוונים, כגון קהילות מקצועיות לומדות, לימודים לתארים אקדמיים גבוהים, השתלמויות, תהליכי פיתוח מקצועי בית ספרי, יוזמות בית ספריות ועוד.
 
מאפייני העידן הפוסטמודרני והשפעתו על עיצוב מהלכיה של מערכת החינוך במאה ה – 21:
 
העידן הפוסטמודרני מאופיין על ידי מספר תמורות ומהפכות המתאפיינות - במהפכות טכנולוגיות חדשות בתקשורת ובמחשב, בשינויים מהירים בידע, הגלובליזציה וסדרי העדיפויות המשתנים בתחומי התעסוקה והכלכלה, הארכת תוחלת החיים והחלפת קריירות, פירוק מסגרות מסורתיות, רלטיביזם והתפוררות קני מידה לשיפוט ערכי ומוסרי, התערערות הסמכויות המרכזיות, אינדיווידואליזם, אגואיזם, הישגיות, תחרותיות, סיפוק מיידי של צרכים, תרבות הרייטינג ועוד.
כל אלו מחייבים אותנו אנשי החינוך להכיר את השינויים ולהטביע חותם לתמורות המתחוללות. האתגרים הניצבים בפנינו מחייבים פיתוח מודעות לשימוש תקשורתי תרבותי, פיתוח מיומנויות לטיפול בידע, פיתוח חשיבה רפלקטיבית, ביקורתית, רציונלית רב תחומית, חיזוק הזהות הלאומית והמסורתית שלנו למדינה, להפגיש את התלמידים עם תחומי עיסוק מגוונים, פיתוח עבודת צוות וקיום דיאלוגים פוריים, הנחלת ערכי סובלנות לשונות, פיתוח מודעות לערכים אוניברסליים – סולידריות חברתית אנושית סביבתית כלל עולמית – הטמעת הערכים המבוססים על כבוד האדם וחירותו – שוויון הזדמנויות – יושר – הגינות- אהבת האדם, פיתוח אינטליגנציות רגשיות להתמודדות עם אתגרים חברתיים ואישיים, פיתוח אזרחות פעילה בקהילה, פיתוח למידת חקר ושילוב כל הגורמים בקהילה בתהליכי החינוך העכשוויים.
 
כמורים בעידן זה – עלינו לספק לתלמידים תחושה בטוחה על בסיסה יוכלו הסקרנות וההתלהבות לפרוח. הכיתה צריכה להוות חממה רגשיתשבה כל תלמיד יחוש מוגן, רצוי, מקובל וחופשי לבטא את עצמו, צרכיו, מאווייו ושאלותיו.
מורה רוחני אמר פעם: "אל תחפש את התשובות שקודמיך שאלו, חפש את השאלות שהם שאלו".מורה בכיתה לא מקיים רק שיעור פרונטלי, אלא מחזיר את השיעור אל התלמידים, שואל, ומפנה חלק מהשיעור להגיגי מחשבותיהם של התלמידים, לתהיות ולהתלבטויות של הלומדים מתוך רצון אמיתי ליצור מולטילוג בונה בינו לבינם, ובינם לבין עצמם. המורה כמחנך מאזין ומתלבט יחד עם תלמידיו מתוך רצון להבין את התהליכים הפנימיים המתחוללים בקרב הלומדים. כל אלו מהווים פלטפורמה רוחנית ופיזית להגשמת חלומותיהם של הלומד והמלמד לקראת מציאות אפקטיבית ורלוונטית ביותר.  
 
מאחלת לכולנו שנה של למידת עומק הדדית ומפרה!
דלילה אשכנזי
ראש אגף החינוך
 

 

ברמה העירונית מתקיימים בתשע"ט5 פורומים עירוניים חוצי גיל ( גנ"י, יסודי, על יסודי) ומגזר (ממלכתי, ממ"ד, חרדי).
 
 

 

פורום מנהלים עירוני

 

בפני המנהיגות הפדגוגית והמערכתית עומדים כל העת שני אתגרים משלימים: גיבוש מדיניות ברורה מחד ותרגומה למטרות, יעדים, תכניות עבודה ומדדי הערכה ובקרה מאידך. בשל כך חייבת המנהיגות לצקת משמעות לעשייה ולבחון את עצמה כל העת.
 
מנהיגות פדגוגית מוגדרת בחזון המקפל בתוכו את הערכים החיוניים לקיומו יש לזכור, כי החיים בעידן העכשווי מפגישים את המערך הבית ספרי כולו עם מקורות מידע רבים ומגוונים בצמידות לחידושים טכנולוגיים. בשל כך עלינו ליצור ארגון לומד ומ למד, ברוח התפיסות הפדגוגיות, ולהמציא עצמנו מחדש בכדי לתת מענה רלוונטי לשלושה היבטים חינוכיים יסודיים: להיבט התוכן,להיבט המתודולוגי ולהיבט הפדגוגי עלינו כמנהיגים פדגוגיים לטפח למידה על ידי יישום דרכי הוראה מגוונות ופיתוח עבודת צוות רב מקצועי תוך התייחסות לשונות באוכלוסיית התלמידים ולעולם חינוכי פורץ גבולות מקום וזמן.
 
הקורס יביא לידי ביטוי כלים ארגוניים שיביאו לייעולה ולתיעולה של המערכת הבית ספרית. תוצרי עבודת המיפוי "יציפו" עקרונות פדגוגים שלתהודתם תהייה השפעה על מיסוד נורמות ותכניות עבודה פדגוגיות מתחדשות ויזומות המחייבות את המנהלת, המורים, התלמידים וההורים וברמה העירונית. תוך התמקדות בשלושה תחומים עיקריים: בתחום ההוראה והלמידה בתחום ההערכה והמדידה ובתחום מערך תומך הוראה ולמידה .
 
מטרות התכנית:
 • הכרת מודלים שונים להובלת ארגון בעיתות של שינוי.
 • הגדרת מושג החזון הבית ספרי, ומודלים שונים להובלת החזון
 • פיתוחהויישומה של תרבות ארגונית פדגוגית אדפטיבית וחדשנית
 • מיפוי ארגון על רכיביו כל מרכיביו ומורכבויותיו.
 • הגדרה וניסוח מטרות ויעדים ותרגומם לתכניות עבודה אופרטיביות וקוהרנטיות לחזון הבית ספרי והעירוני.
 • ניתוח והקניית מודלים הכוללים פרקטיקות ניהוליות בשלושה תחומי ליבה: בתחום ההוראה והלמידה, בתחום המדידה, הערכה ובקרהובתחום מערך תומך הוראה ולמידה .
 • יצירת שותפויות, עבודת צוות ואיגום נכסי ידע ארגוני מתוקשב ברמה הבית ספרית והעירונית.
דבורי מלוב - מנהלת ביה"ס "אורות":
"מפגשי המנהלים מהוויםהזדמנות מצוינת להכרות בין כל המוסדות, שיתוף בתהליכים וחומרי הוראה, יצירת קבוצת למידה המאפשרת למידת עמיתים ממגזרים וקבוצות גיל שונות ויצירת שיתופי פעולה. בנוסף הוא תורם להבניית שפה אחידה של צוותי החינוך וקידום יוזמות עירוניות. המפגשים מחזקים את תחושת השייכות ואת גאוות היחידה העירונית ואני מקווה להמשך התפתחות וצמיחה משותפת".
 
דר' נתי ברק - מנהל תיכון יובלים:
"פורום המנהלים הנה קבוצת אנשים מובילה בעיר אשר מאפשרת לי במסגרתה דיון מפרה מעורר מחשבה-תומך והכל במאמץ כנה ועמוק לתרום ולקדם את הסוגיות החינוכיות המשמעותיות בעיר".

 

פורום רכזים פדגוגים עירוני

 

תפקידו של הרכז הפדגוגי, בעידן העכשווי, הוא מרכזי ומשמעותי בהבניית תהליכי עומק בתכניות העבודה, וככזה, מוביל את העבודה הפדגוגית בבית הספר אל מול הצוותים ובממשקים הנוספים, אחראי לביצועה, משביח פדגוגיה מוטת עתיד, מתמקצע במתודות הוראה ולמידה חדשניות ומתנהל אל מול מציאות של אי ודאות משתנה.
 
מטרות:
 • למידת עמיתים: העצמה סינרגטית של הרכזים הפדגוגיים באמצעות מפגשים משותפים שיהוו מקום ללמידה ולחשיבה ברמה הבית ספרית והעירונית, מקום להיוועצות והתלבטות משותפת בסוגיות דומות ושונות .
 • כלים ופרקטיקות: קבלת כלים ארגוניים חדשניים פורצי דרך שיובילו לקידום תכניות עבודה פדגוגיות מתקדמות ובחשיבת רצף רב גילאית.
 • פדגוגיה מבוססת נתונים: הקניית מיומנויות ופרקטיקות שמטרתה הבניית תרבות ארגונית מבוססת נתונים: "ממיפוי לפעולה".
 
גלית תירוש סגנית סביונים:
"כסגנית חדשה במערכת אני רואה את פורום ההשתלמות הסגנים דרך לפיתוח ועיצוב הזהות המקצועית של התפקיד,הרחבת המיומנויות ניהול ומנהיגות לצד מיומנויות פדגוגיות ותפיסת התפקיד. בנוסף לכך זוהי הזדמנות מצוינת להכיר בעלי תפקידים חינוכיים בעיר ולשתף בחוויות השונות שאנו חווים בפעילות הבית ספרית".

נחמה מרקוביץ סגנית סעדיה גאון:

"המפגשים המשותפים של הרכזים מעצימים מאד את הרכז ואת מעמדו תפקיד הרכז מאתגר מאד וכאשר נפגשים עם קבוצת השווים הדבר מאפשר למידת עמיתים מתן כלים וחוויות שיתופיות".

 

השתלמות YTEK

 

השתלמות מורים למתמטיקה בתוכנית המח"ר מעודדת לימודי גאומטריה בסביבה עתירת טכנולוגיה. ההשתלמות מכשירה מורים למתמטיקה ללמד בסביבת למידה חדשנית המשלבת רובוטיקה להמחשת נושאים מופשטים והופכת את הגיאומטריה מסטטית לדינאמית.
 
מטרות התכנית:
 1. יצירת קהילת מורי מתמטיקה פעילה, המקיימת למידה שיתופית ולמידת עמיתים ומסייעת להתפתחות המקצועית, האישית והבית ספרית.
 2. גיוון בשיטות הוראת המתמטיקה.
 3. מתן כלים לשיפור המוטיבציה בקרב התלמידים על ידי שימוש בעולם תוכן דיגיטלי ופיתוח כישורי לומד עצמאי.
 4. קידום ופיתוח דרכי החשיבה לפתרון בעיות בקרב התלמידים ויצירת אתגר וההעשרה עבור תלמידים מצטיינים.
 
 
תמי ששון ביה"ס שיזף:
"השתלמות המביאה משהו שונה, מרענן ומעניין. הצוות מקצועי ומיומן, מביא רוח של פתיחות והנאה למשתלם. קיימת קורלציה בין העבודה עם הרובוט לנושאים הנלמדים בגאומטריה, הנושא נלמד באופן מעשי ומאפשר לתלמידים הבנת הרציונאל שעומד מאחורי הלימודים בכיתה".

 

פורום חינוך חברתי עירוני

 

אתי רביאן מפקחת חינוך חברתי ערכי:
"השנה פתחנו פורום לבעלי תפקידים באור יהודה ברצף שנתי מכיתה א - יב וברצף חינוכי של בוקר וערב. מטרת המפגשים הינה ליצור קבוצת מנהיגות מובילה בעיר עם זיקה למקום ולזהות. במסגרת המפגשים נערוך הכרות עם אור יהודה, נכיר כלים ומתודות להנחיית חדר המורים, נצא לפעילויות גיבוש ולהכרות מעמיקה של חברי הקבוצה. המפגשים יוכרו כגמול השתלמות למשתתפים".
 
יפית שמואלי מדריכה עירונית:
"כמדריכה עירונית לחינוך חברתי אני פוגשת את בעלי התפקידים ואת הרכזות, אני שומעת על הערך המוסף של הפורום שמאפשר למידת עמיתים, שיתופי פעולה יוזמות משותפות ותמונה כוללת של הרצף החינוכי. אני מברכת ומודה לדלילה אשכנזי מנהלת אגף החינוך ואתי רביאן מפקחת ח"ח על היוזמה ועל ההפעלה של הפורום". 
 
 

 

השתלמות סייעות בגני ילדים

 

קורס הכשרת סייעות בגני ילדים 270 שעות בשיתוף בית ברל.
בסיום הקורס תינתן תעודה של מרכז השלטון המקומי. 
הקורס כולל הנחות יסוד בעבודה בגן הילדים. מאפיינים התפתחותיים קוגניטיביים, תהליכי גמילה
כחלק מתהליך התפתחותי פרידה, הסתגלות ותקשורת.
בסיום הקורס נדרשו הסייעות להגיש עבודת סיכום שהכינו בשיתוף צוות הגן והילדים.
בקורס השתתפו 15 סייעות.
 
 
יפה יעקב ואמה ממיסטבלוב, סייעות:
"ההשתלמות מעניינת  מבחינה תוכנית. עוזרת לעבודה בגן. המפגש החברתי היה נחמד וחשוב מאוד. אשמח להשתלם בהמשך בנושאים כמו פענוח ציורי ילדים" .

 

השתלמויות גננות

 

"ספריית הגן כמוקד לעידוד קריאה אהבת הספר והשפה העברית בשיתוף הורים"
 
הגננות תרכושנה כלים ומיומנויות הוראה חדשניות ליצירת חווית קריאה מעצימה ומהנה לילדים בדור האלפא. העמקת הידע והכלים במעורבות הורים בקריאת ספרים בגן ובבית בהתאמה לדור האלפא.

שיכלול המיומנויות של הגננת לקריאת סיפור מקראי בדגש על ייחודיות השפה המקראית. בנית תכניות ויוזמות עירוניות המתמקדות ב-70 שנה לאור-יהודה. את ההשתלמות עוברות 100% מהגננות והיא מוכרת ע"י פסג"ה.
 
חינוך לשוני בגיל הרך
צוות הגן נדרש להתאים את עצמו למציאות הדינמית של חיינו, להתנסות בכלים חדשים, לבצע התאמות לשיטות ההוראה והלמידה בהתאם להנחיות משרד החינוך. להרחיב את האופקים וללמוד תחומים חדשים. כל זאת תוך שמירה קפדנית על "רוח הגן" כלומר תהליכי הוראה ולמידה תוך משחק ויצירה.

הבנת מטרות החינוך הלשוני בגיל הרך ויישום תובנות אלה בחיי היום יום בגן.

רכישת פרקטיקות, מיומנויות ואסטרטגיות לקידום הילדים לקראת קריאה וכתיבה.35% מהגננות. פסג"ה.
 
השתלמות לגננות מובילות: מנהיגות יוצרת Creative leadership
 
פיתוח היכולות הניהוליות והמנהיגותיות של הגננות- המובילות, להתמודד עם מצבים חדשים. יכולת לשחרר את הכישרון והדמיון, לשתף פעולה, לקחת סיכונים, לדחוף את הגבולות ולמצוא דרכים חדשניות לפתור אתגרים ניהוליים מטרידים ומעל הכל להוביל להשראה ולהניע חדשנות ויוזמה בארגון שלהן. ההשתלמות מיועדת לגננות מובילות מדריכות ועתודה למובילות, משותפת לחינוך הממלכתי והממ"ד ומוכרת ע"י הפסג"ה.
 
 
חממה –– סדנת הגננת החדשה, שנה א'
 
כחלק מהתפיסה הרואה חשיבות בערכי השייכות והזהות, נפתחה לראשונה השתלמות לגננות מתמחות "סדנת סטאז'" בפסגה בשיתוף: סמינר לוינסקי, פיקוח, יועצות חינוכיות ומדריכות.
מטרות:
 • סיוע ותמיכה בעיבוד התנסויותיהם וחוויותיהם בהוראה בעולם גן הילדים.
 • סיוע ותמיכה בשכלול כישורי ההוראה באמצעות תהליכים רפלקטיביים.
 • תמיכה והעצמה בפיתוח האסרטיביות בהתמודדות עם אתגרי ההוראה והחינוך בגן הילדים.
 • תמיכה והעצמה בפיתוח דרכים וכלים לפתרון בעיות בגן הילדים.
חממה – לגננות מתמחות – סדנת התמחות וכניסה להוראה

כחלק מהתפיסה הרואה חשיבות בערכי השייכות והזהות, נפתחה לראשונה השתלמות לגננות מתמחות "סדנת סטאז'" בפסגה בשיתוף: סמינר לוינסקי, פיקוח, יועצות חינוכיות ומדריכות.
מטרות:
 • לסייע למתמחות בעיבוד התנסויות חווייתיות בראשית דרכן המקצועית.
 • לפתח במתמחות יכולות אסרטיביות והתמודדות עם אתגרים חינוכיים.
 • לפתח כלים להתמודדות עם בעיות ודילמות חינוכיות ומנהליות בגן ובקהילה.
 • 100% גננות מתמחות.
 • פסג"ה, סמינר לוינסקי.
אמנות – "מוזה באה לגן" - למידה תוך כדי הדרכה תוך גנית ומודלינג
 
המטרה: קידום החינוך לאמנות כאורח חיים בגן.
התכנית כוללת העשרת הגננת וילדי הגן, ליווי הגננת, הדרכה והנחיה לאורך כל תכנית העבודה השנתית.
הגשת חומרים, סדנת יצירה, הכרות ודיאלוג עם עשר יצירות אומנות וביקור במוזיאון.
ההשתלמות מיועדת לשלוש גננות בכל שנה דרך משרד החינוך- האגף הקדם יסודי .
 
 
חושבים שפה – תכנית שפה של מכון חד"ד אוניברסיטת בר אילן
 
הנושאים המרכזיים השנה:
 • מרכיבי התבנית הסיפורים (נרטיב): דמויות, זמן, מקום, בעיה ופתרון.
 • מיומנויות מטה קוגניטיביות מותאמות למאה ה-21: קביעת מטרה, תכנון, למידת כל מרכיבי התכנית "לקראת קריאה וכתיבה" בדרך חווייתית, משחק תנועה ועוד.
 • התמקצעות הגננות במיומנויות של התכנית.
 • במסגרת ההשתלמות, נכנסת לגן מדריכה העובדת עם קבוצת ילדים ונותנת מודלינג לגננת. הגננת ממשיכה עם שאר הילדים את מה שלמדה.
המדריכה מגיעה לגן חובה 3 פעמים בחודש ולגני טרום חובה אחת לחודש.7 גני חובה, 7 גני טרום חובה, אוניברסיטת בר אילן.
 
ורדית נקר ודנה נחום, גננות:
"הפתוח המקצועי חשוב  להתקדמות האישית וכן לעבודה היומיומית בגן. הפגישה עם הגננות העמיתות - מאוד מפרה ותורמת רבות לאיכות ההשתלמות וללמידת עמיתים."

 

השתלמות עירונית - יועצות ממלכתי

 

במהלך המפגשים שיתקיימו השנה יושם דגש על יחסי קרבה ואכפתיות בתוך תהליך הלמידה ומחוצה לו. ההשתלמות תעסוק בקידום ידע מקצועי ולמידה הדדית בקרב היועצות בנושא חשיבות הקשר הבינאישי מורה-תלמיד ויישומו במרחבים שונים, דרך נושאים משתנים ובדרכים מגוונות.
בהשתלמות זו נעמיק את ההתבוננות ביחסי קרבה ואכפתיות בבית הספר באמצעות התנסות, שיח רגשי משמעותי, המשגה ושימת דגם על מתן כלים ומיומנויות להטמעת נושא זה בבית הספר.
 

 

השתלמות עירונית - יועצות ממ"ד

 

בשנת תשע"ח עברו יועצי החינוך הממלכתי דתי הכשרה מקיפה בחינוך למיניות בריאה. מטרות ההשתלמות היו הקנית ידע בנושא מיניות בריאה תוך התמודדות אישית עם תפיסות מעכבות שיח בנושא, פיתוח שפה תואמת חמ"ד לשיח פתוח עם תלמידים בנושא מיניות בריאה, ופיתוח יכולת וכלים לשיח בנושא מיניות בהשקה לנושאי לימוד רלוונטיים בתוכנית הלימודים (פסיכופדגוגיה).
בסוף השנה הגישו היועצים תוכניות לימודים וסדנאות במיניות המותאמות לתחומי הדעת השונים. כל זאת עברנו בדרכי למידה מגוונות המשלבות עבודת גוף ונפש, רכישת ידע ועיבוד רגשי.
 
בשנת תשע"ט אנו מעמיקים בהיכרות עם עבודת הגוף והנפש במטרה לרכוש כלים לצמיחה, לטיפוח חוסן ולוויסות רגשי. אנו לומדים על מקורות הכוח שלנו כיועצים, כמורים וכאנשי צוות - לטיפוח חוסן וחמלה אצלנו הצוות החינוכי, ולאחר מכן גם הילדים שבכיתה עוברים את אותו תהליך: היכרות עם משאבי גוף (נשימות ותנועה), שכל (מודל אפרת ומודלים אחרים של cbt), ורגש- ביטוי רגשי וויסות רגשי. זאת בד בבד עם המשך הנכחה בכיתות של חינוך למיניות בריאה.
 
 

 

השתלמויות בית ספריות לשנה"ל תשע"ט

 

תיכון ברנקו וייס - יצירת קשר מיטבי בעבודה עם נוער בהדרה
 
מטרת ההשתלמות להעמיק את תפקיד בית ספר כמרחב מגדל של הצוות והתלמידים, פיתוח היכולת לעבודה מיטבית של הצוות עם הנוער בדגש על קשר מקדם ללמידה והתפתחות אישית של התלמידים.
כל צוות בית הספר משתתף בהשתלמות הבית ספרית פעם בחודש בבית הספר. ההשתלמות מועברת ע"י דוקטורנטית בשם נורית גלזר חוזיק - עובדת סוציאלית, מנחת קבוצות ומומחית בעבודה עם נוער בהדרה.
 
ב.י. מכתב מאליהו בנות - מוגנות - "מגן להולכי תום"
 
ההשתלמות עוסקת בהגנה על תלמידתנו מפני פגיעות על מנת לתת להן את היכולת להתמודד מול אנשים פוגעים, מסוכנים והמתנהגים בחוסר צניעות. הכשרת המחנכות מאפשרת להעביר את התכנית בכיתות בצורה יעילה ולקבל משוב ישיר מהתלמידות. בהשתלמות שותפות כל המחנכות והיא מופעלת דרך הסתדרות המורים של החינוך העצמאי.
 
בי"ס סעדיה גאון ממ"ד יסודי - התנסויות בכלים מתוקשבים
 
בהשתלמות ילמדו מגוון מודלים להוראה בסביבה דיגיטלית ויינתנו כלים ליצירת פדגוגיה שיתופית ברשת, בנוסף, תבוצע הקניית כלים שיתופיים וכלים לארגון מידע. השותפים הם 90% מהמורים וההשתלמות מוכרת ע"י פסג"ה.
 
תיכון יעדים ממ"ד - השתלמות "משיקים" והשתלמות "אפיקים"

משיקים:
מתקיימת כחלק מהתכנית של "מלקות ללמידה" הבאה לתת מענה לתלמידים בעלי קשיים. השותפים הם 75% מהמורים והיא מוכרת ע"י פסג"ה. 
 אפיקים:
ההשתלמות עוסקת בהתייחסות לטכנולוגיה והאתגרים החינוכיים שמציבה לנו הקידמה הטכנולוגית, השותפים הם 100% מהמורים. הגוף המפעיל הוא "אפיקים".  
 
 
חט"ב יובלים ממלכתי - "משיקים"
 
השתלמות "משיקים" לצוות ההוראה בחט"ב יובלים מקנה כלים ומיומנויות להוראה מותאמת הנותנת מענה לשונות בין תלמידי הכיתה תוך פיתוח מודעות להיבטים פסיכופדגוגיים בהוראה.
התכנית מכוונת להעצמת המורה כמומחה לתחום הדעת והתאמת הוראתו לתלמידים עם לקויות למידה.
ההשתלמות נבחרה כחלק מכניסת רפורמת "מלקויות ללמידה" לחטיבה לקידום המענה הניתן לתלמידים עם לקויות למידה והפרעת קשב. בהשתלמות משתתפים כ-30 מורים מתחומי רבי המלל. 
 
בי"ס שיזף ממלכתי יסודי - אוריינות טכנולוגית דיגיטלית
 
במסגרת הפיתוח המקצועי צוות בית הספר משלים את השנה השלישית בהשתלמות של "מחשב לכל מורה".
מטרת ההשתלמות היא קידום הוראת כלל תחומי הדעת באמצעות הסביבה הדיגיטלית .התאמת תכניות הלימודים, מערכי הערכה ומדידה, תפיסת ההוראה, ההכשרה והפיתוח המקצועיתוך שימוש מושכל בסביבה הדיגיטלית קידום הישגים לימודיים בדגש על פיתוח תפקודי לומד המותאמים למאה ה-21, קידום יכולת עבודה בצוות, תחושת מסוגלות ויכולת ניהול עצמי של התלמיד. מספר מורים משתלמים - 25.
 
הוראה מכילה בכיתה ההטרוגנית:
בי"ס סביונים יסודי ממלכתי
בי"ס אהוד מנור וסביונים ממלכתי יסודי
 
מטרות ההשתלמות הן הכרות עם הוראה דיפרנציאלית במודלים שונים, הכרות עם אסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה, פיתוח פעילויות לימודיות של הוראה דיפרנציאלית לקידום אסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה, קידום הכלה מיטבית של אוכלוסיית התלמידים המגוונת בכיתה, מתן כלים למורה לעבודה בכיתה הטרוגנית מתן כלים למורה להערכת התקדמות דיפרנציאלית של לומדים.
קהל היעד הוא המורים בבית הספר והיא מוכרת ע"י פסג"ה רמת גן.
 
בי"ס אלונים ממלכתי יסודי - טינקרינג – למידה מתוך עשייה
 
הטינקרינג הוא זרם ייחודי בתנועת המייקרס שמתמקד באלתור והמצאה תוך שימוש בכלים וחומרים פשוטים מחיי היום יום. הטינקרינג מאפשר למידה חוויתית ומהנה בסביבת למידה מגוונת במגוון כלי עבודה וחומרים, המאפשרת לילד להביא את עולמו הפנימי לידי ביטוי על ידי המצאה ואלתור, שילוב עולם הדמיון עם עולם התוכן. באמצעות פירוק והרכבה של חפצים ומוצרים מחיי היום - יום ויצירת מוצרים חדשים, תוך יחסי גומלין עם הסביבה ולומדים אחרים, הילד מיישם חשיבה יצירתית, ומיומנויות של ניסוי וטעיה, אלתור, משחק והמצאה, מציאת פתרונות לבעיות והבנה שכישלון הוא חלק חשוב בתהליך למידה.
השותפים הם כ – 25 משתתפים מצוות ביה"ס אלונים ומורים נוספים מבתי ספר יסודיים באור יהודה.
 
תיכון יובלים ממלכתי: פסיכופדגוגיה
 
ההשתלמות פועלת בבית הספר במסגרת ליווי ארגוני - פדגוגי של שרית חדד ממכון "שאיפה" באמצעות הארגון כי"ח. ההשתלמות מיועדת לצוות המוביל בבית הספר במטרה להעצים אות ו ולהגיע לתוצאות מיטביות ולשפר הישגים - הנהלה, רכזי שכבות ורכזי מקצוע. הנושאים המרכזיים בהשתלמות: יצירת שפה בית ספרית אחידה ומשותפת, שכלול התהליכים הפדגוגיים, ולמידה מבוססת נתונים. ההשתלמות מתקיימת בבית הספר באמצעות פסגה ר"ג. 
 
בי"ס אורות ממ"ד יסודי - הכיתה כנבחרת
 
ההשתלמות נותנת כלים להוראה חדשנית במודל הנבחרת. בהשתלמות משתתף כל צוות בית הספר וזו השנה השנייה שאנחנו חלק מהתהליך. ההשתלמות היא מטעם ערי חינוך ומוכרת ע"י פסג"ה.
 
בי"ס בית אקשטיין - הוראה מכילה בכתה הטרוגנית
 
תלמידי בית הספר שלנו הינם תלמידים בעלי לקויות למידה מורכבות וקיים שוני רב בין התלמידים. השוני בא לידי ביטוי בלקויות, ביכולות ובמשאבים הפנימיים שלהם ועל כן ההוראה והלמידה בכיתות הינן מאתגרות ודורשות יצירתיות, התאמה לצרכים והנגשה של הלמידה. לאור זאת, החלנו השנה שינויים בדרכי ההוראה והלמידה בכדי לתת מענה מיטבי יותר לתלמידים ולהתאים כמה שניתן את הלמידה לכל אחד, ע"פ יכולותיו וצרכיו.
השינויים כללו בין היתר: מעבר ללמידה בקבוצות קטנות, צמצום ההוראה הפרונטלית, הרחבת אופני ההוראה (PBL, הוראה דיפרנציאלית), העברת אחריות הלמידה על התלמידים (הכרות עם סגנון הלמידה האישי, בחירת תכנים או שיעורים) ופיתוח כלים נוספים להוראה הטרוגנית. על מנת לתמוך בשינויים הללו הכנסנו השתלמות בבית הספר לכלל הצוות החינוכי.
מטרת ההשתלמות היא ללוות את המורים בתהליכי השינוי. התכנים המועברים בהשתלמות תוכננו מראש בשיתוף עם המרצה, תוך דגש על תמיכה מעשית, חשיפה לדרכי הוראה מגוונות ונתינת כלים ליישום בשטח.

 

בברכת הצלחה לכולם, דלילה אשכנזי מנהלת אגף חינוך

 

 


עיריית אור יהודה אגף החינוך 
שדרות אליהו סעדון 122
טלפון: 03-5388111
פקס:  073-3388299
דוא”ל:  [email protected]
אתר אינטרנט: www.oryehuda.muni.il

 

 

נשלח באמצעות smoove פלטפורמת שיווק